Főoldal


Békenagykövetek

Ismerje meg az Egyetemes Béke Szövetsége néhány békenagykövetétKik a békenagykövetek? A békenagykövetek egy globális hálózatot alkotnak és olyan vezető személyiségek, akik bár sokszínű vallási és kulturális háttérrel rendelkeznek, de a közösségeikért végzett szolgálattal kitűnnek környezetükből. Támogatják az Egyetemes Béke Szövetségének azt az elgondolását, hogy vallásközi együttműködéssel és szolgálattal ösztönözzük a megbékélést, lépjünk túl a korlátokon és tegyük erőssé a békét, a nemzeteket és a világot. Nem tagjai Moon tiszteletes hitközösségének, de elismerik az Egyetemes Béke Szövetsége egyedülálló munkájának hatékonyságát a világ legégetőbb problémáinak megoldásában, melyek közé tartoznak a nemzeti és regionális konfliktusok és a család szétesése.

Békenagykövetek
a világ minden tájáról

Dr. L. M. Singhvi
India volt főbiztosa az Egyesült Királyságban; volt országgyűlési képviselő; a Világvallások Parlamentjének elnöke (1992)

Mély hatást tett rám Moon tiszteletesnek a család intézményéről és a családi értékekről vallott alapgondolata. Az, hogy az emberi jólét, béke és harmónia kérdésében a családi értékeknek központi szerepet szán, úttörő dolog korunkban, amikor az értékeket támadások érik. Egyetemes jövőképe van, mely a világot határtalan szeretettel öleli át. Szellemisége, erkölcsi meglátásai és a vallások közötti megértésre helyezett hangsúly határozzák meg világképét és látásmódját, amellyel új és emberséges módon közelíti meg legfontosabb feladatunkat, a béke megteremtését korunkban. Az első kérdés, amit dr. Kwak Chung-hwannak, dr. Moon jobbkezének feltettem az volt, hogy a dr. Moon által kezdeményezett békemozgalom célkitűzései között szerepel-e a  hittérítés. Mert ha igen, nem kívánnék társulni  hozzá. Válasza egy hangsúlyos és kategorikus nem volt. Így kezdődött a Moon tiszteletessel való együttműködésem. A vallási szektarianizmusról alkotott nézeteit a leginkább az alábbiak írják le:

Amennyire tudom, Isten nem szektázik. Nem megszállottja a doktrínák apró részleteinek. Gyorsan meg kell szabadulnunk a teológiai konfliktusoktól, amelyek a dogmákhoz és rítusokhoz való vak ragaszkodásból erednek, és összpontosítsunk inkább az Istennel való élő kapcsolatra. Úgy hiszem, sürgősen meg kell tisztítanunk a vallás légkörét, hogy olyan legyen, ahol a hívőknek élő hite lehet, és ahol minden lélek beszélni tud Istennel. Isten szülői szíve és hatalmas szeretete nem tesz különbséget bőrszín vagy nemzetiség alapján. Nincsenek határok kelet és nyugat, észak és dél között. Isten ma az egész emberiséget a gyermekeiként próbálja átölelni.  A vallások közötti párbeszéd és összhang révén létre kell hoznunk egy eszményi békés világot, amely Isten teremtésének célja és az emberiség közös eszménye.

őexcellenciája Sir James Mancham
a Seyshelle-szigetek alapító elnöke (1976‑77); a UPF Globális Béketanács elnöke

H.E. Sir James Mancham 2001 januárjában váratlanul meghívást kaptam, hogy vegyek részt a Világ Vezetőinek Tanácsülésén, amely az Egyesült Nemzetek székházában zajlott.

Abban az időben sok munkatársam gondolta azt, hogy nem kellene ezen az összejövetelen részt vennem, mert az Dr.  Moon Sun-myung kezdeményezése volt, akit akkor a "moonikként" ismert vitatott vallási szekta vezetőjének tartottak. Egy darabig azt gondoltam, hogy visszautasítom a meghívást, de amikor rájöttem, hogy olyan kiváló személyiségek, mint Alexander Haig, az Egyesült Államok korábbi külügyminisztere, és Hon. Edward Heath, az Egyesült Királyság korábbi miniszterelnöke  ott lesznek, elhatároztam, hogy elfogadom, hogy magam lássam és halljam a dolgokat.

New Yorkba érkezve megtudtam, hogy Moon tiszteletes megalapította a Vallásközi és Nemzetközi Szövetséget a Világ Békéjéért (Interreligious and International Federation for World Peace - IIFWP) azzal a céllal, hogy a világ minden vallása félretehesse a dogmabeli és teológiai különbségeket, és a közös elvek mentén összefoghassanak és együttműködhessenek  a béke és egy jobb világrend mihamarabbi megteremtésében.

Soha nem bántam meg a döntésemet, hogy  elmentem New Yorkba és ezzel  a magam szerény módján  támogattam Moon atya kezdeményezését. Született és gyakorló római katolikusként soha semmilyen kísérlet nem történt "megtérítésemre" egy másik hitre. Sőt, ahogy az évek során többféle, az IIFWP által szervezett konferencián vettem részt, imámokkal, rabbikkal, különféle keresztény meggyőződésű érsekekkel és püspökökkel, konfuciánus és buddhista vezetőkkel, hindu szvámikkal és a világ minden szegletéből származó, jó szándékú vallási vezetők széles körével ismerkedtem meg és barátkoztam össze.

H.E. Abdurrahman Wahid
Indonézia elnöke 1999-2001 között

H.E. Abdurrahman Wahid Minden vallás ragaszkodik a békéhez. Ebből azt gondolhatnánk, hogy a vallások harca a békéért egyértelmű… de nem az. A nagy gondot az jelenti, hogy az emberek  rosszra használják a vallást, a győzelem és a diadal érdekében. Ez a szomorú tény  konfliktushoz vezet azokkal, akiknek más a hitük. Moon tiszteletes felhívása tehát, hogy a békét a valláson keresztül teremtsük meg, nagy jelentőségű és mélységű dolog. Nagyon szerencsések vagyunk, mert hallhatjuk őt és megfigyelhetjük, hogyan harcolt egész életén át a világ békéjéért. Láthatjuk, hogyan éli meg a maga teljességében a békét az életében. Elmondhatatlan üldözést állt ki. Tudom. Ez az adósaivá tesz minket.

Ha tudja folytatni, mi leszünk annak a haszonélvezői. Ezért él bennem a remény, hogy látogatása elhozza a békét, amelyet megél és az életén és a beszédein keresztül továbbad.

Hon. Jose de Venecia
A Fülöp-szigetek Képviselőházának volt elnöke

Hon. Jose De Venecia, Jr. Az IIFWP és a  világ hasonló beállítottságú szervezeteinek harcos hite, előre törő hite és csatakiáltása ma útjára indította a család, a szabadság, az egység és az Istenben való hit gondolatát. Nem más, mint az Amerikai Egyesült Államok elnöke, George Bush mondja azt, hogy alapvető hangsúlyt kell fektetni a szabadság, a család és a hit szükségére Isten oltalma alatt.

Moon tiszteletes a huszadik és huszonegyedik század nagy tanítója és prófétája. Mi, az itt egybegyűlt küldöttek hiszünk abban, hogy ez a minta a világ nagy vallásainak összefogásához. Ez a minta a világ nagy civilizációinak és nagy kultúráinak összefogásához. Ez a minta a nagyszerű nemzetek, nagyszerű törzsek és a világ nagyszerű embereinek összefogásához.

Walter Fauntroy tiszteletes
Az USA Columbia körzetének volt kongresszusi képviselője, az USA kongresszusában a Fekete Pártválasztmány (Black Caucus) alapítója, a Fekete Vezetőségi Kerekasztal elnöke

Mr. Walter Fauntroy Ez az, amiért Moon Sun-myung atya mellé álltam attól a pillanattól kezdve, hogy a Capitoliumban töltött első hónapom alatt találkoztam vele, amikor a családról és  a békéről szóló üzenettel idejött Koreából. Ez nemcsak az én afroamerikai örökségemről szól, hanem a munkámról a legfontosabb ember mellett, aki  az emberiség történelmének legerőszakosabb évszázadában a leglényegesebb üzenetet hirdette. Ez az ember ifj. Martin Luther King, és az üzenete egyszerűen ez: vagy megtanulunk testvérekként együtt élni ezen a bolygón, vagy bolondokként elpusztulunk. Moon atya üzenete nélkül az a veszély fenyeget minket, hogy a világ az őrültek egy olyan menedékévé változik, ahol az ápoltak uralkodnak. Köszönetet mondok Istennek ezért a mozgalomért, mert ez a válasz a  világ előtt álló legkritikusabb problémákra. Családokként kell együtt élnünk, nevelnünk a gyermekeinket és olyan vezetőket kell kiállítanunk, akik Martin Luther King álmát élő valósággá teszik. Figyeljünk és induljunk, hirdessük az üzenetet.

Sir Lloyd Erskine Sandiford
Barbados miniszterelnöke 1987-1994 között

Amikor és ahol a világ erőforrásai úgy vannak elosztva, hogy egyeseknek túl sok jut, másoknak pedig túl kevés, vagy egyáltalán semmi, az diszkrimináció. Ezért kellene nagyobb bizalmat szavazni Moon tiszteletes felhívásának, hogy a vallások morálisabb és erkölcsösebb hangja  kötődjön szorosabban az ENSZ munkájához. Mert a nagy párbeszéd a nemzetek és a népek között az ENSZ-ben folyik, és ott kell hallatni a szeretet, a béke, az igazság, a méltányosság és a diszkriminációmentesség hangját, hogy visszhangozza az Istennel való helyes kapcsolat, az igaz szülőkkel és családokkal való helyes kapcsolat és a nemzetek közötti helyes kapcsolat elveit.

Ven. Shoshu Murei
a japán Takamitamanomiya szentély papja

Elhatároztam, hogy az Egyetemes Béke Szövetsége békenagyköveteként a világbékének fogom szentelni az életem. Akkor is megteszem, ha ez csak „az özvegy két fillérje” lesz, mert ez Isten akarata.

Nagyra értékelem Moon tiszteletes elgondolását az igaz szeretetre és az igaz családra  épülő  világbékéről. A világbéke megteremtése érdekében erős alapot kell építeni a lábaink alá, és ez az igaz szeretetre épülő igaz család. Azoknak, akik nem tudnak igaz szeretettel teljes igaz családot létrehozni, nincs joguk világbékéről beszélni. Ezért nyíltan kijelentem, hogy célunk az igaz család teljessé tétele.

Dr. A. Abdul Santoe
Európai képviselő, Ahmadiyya Anjuman Isha’at-Lahore, Hollandia

Váratlanul ajánlották fel nekem a békenagyköveti oklevelet. Később kiderült, hogy én voltam az első Hollandiában, aki ezt a címet megkapta. De mivel előítélettel viseltettem az úgynevezett Moon szektával szemben, némileg kelletlenül fogadtam ezt a megtiszteltetést.

De minél többet tudtam meg az IIFWP-ről, annál inkább észrevettem, hogy különbözik a többi felekezeti mozgalomtól. A Koreában született Dr. Moon Sun-myung  nemcsak egy keresztény szervezetet alapított, hanem lefektette a párbeszéd alapját a világ többi vallási közösségével. Az IIFWP-ből fejlődött ki az Egyetemes Béke Szövetsége. Moon atya – ahogy a követői nevezik gyakran – ezzel kinyújtotta a kezét a világ minden nemzete felé, hogy mindenki megtapasztalhassa a békét.

Lényeges megemlíteni, hogy a szövetség nem kényszeríti a saját elveit másokra; mindenki, aki részese lett a békefolyamatnak, és főként a kinevezett békenagykövetek, saját meggyőződésből vállalnak benne részt.

Dr. Raheem Khan
A Brit Muzulmán Közösség alelnöke;
nyugalmazott szívsebész szaktanácsadó, Egyesült Királyság

Ez a békéért és igazságért küzdő vallásközi erő nagyon gyakorlatias módon fejlődik Moon tiszteletes békenagykövetekre vonatkozó kezdeményezése révén. Ezt nagy jelentőségű, kiváló eredménynek tartom. E kezdeményezés révén már majdnem minden országban alakultak „béketanácsok”, és a békenagykövetek felelnek majd azért, hogy ezeket a tanácsokat megalakítsák és működtessék helyi, regionális és nemzeti szinteken.

A tanácsok alapvető feladata az lesz, hogy a különféle közösségek képviselőit rendszeresen egybegyűjtve, és őket minden szinten együttműködésre ösztönözve fenntartsák a békét. Bölcs lépés ez, hasznosítani fogja a világ vallási vezetőinek bölcsességét, tapasztalatát és befolyását. Ennek a világszintű, béketeremtőkből álló hálózatnak a csúcsán jön majd létre az ENSZ "felsőházaként" szolgáló Nemzetközi Béketanács, és én ezt a javaslatot 100 %-ban támogatom.

Haji Roshan Khan
A Guyanai Iszlám Fórum az Oktatásért, Békéért és Vallási Szolidaritásért elnöke

A guyanai békenagyköveteket annyira megérintette a mi szent alapítónk és szent atyánk békét akaró szeretete és áldozata, hogy az életünket annak szenteljük, hogy békét hozzunk nemzetünknek, különösen a választási időszakban, és hogy a népünket megtanítsuk a békére és a béke kultúrája megteremtésének fontosságára ebben a helyreállítási korszakban.

Az Egyetemes Béke Szövetsége munkáját országszerte végzik a guyanai békenagykövetek, terjesztve a tiszteletet és a szeretetet mindenki felé. A békenagykövetek nagyban hozzájárultak a jelenleg Guyanában uralkodó békéhez. A választások alatt és után nem tört ki erőszak, és Guyana hatalmas emberi és ipari fejlődés előtt áll. Guyanában a békenagykövetek teljesítik a megbízatásukat.

Dr. Eva Latham
A Nemzetközi Emberi Jogi Nevelés elnöke, Hollandia

Az Emberi jogok egyetemes nyilatkozatának alapgondolata minden ember méltóságáról, és így a morális jogokról is szól. Megtestesíti a természeti törvények által elismert egyenlőség elvét. Az ENSZ Alapokmánya az 1. cikkelyben kijelenti, hogy az ENSZ egyik célja, hogy nemzetközi együttműködést érjen el „megkülönböztetés nélkül mindenki számára az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának előmozdításában és bátorításában…” Az Alapokmány mögötti alapvető gondolat az, hogy a nemzetek közötti béke és stabilitás így fog a legjobban megvalósulni.

Az ENSZ Alapokmánya, valamint az Emberi jogok egyetemes nyilatkozata mind a béke eszközei.

Az az út, amelyen Dr. Moon e cél érdekében halad, elképesztő és újító. Az alapoknál kezdte olyan valakiként, akinek spirituális küldetése van, később a felesége és néhány követője állt mellé. Missziójának fejlődési foka most az Egyetemes Béke Szövetségében fejeződik ki, egy olyan mozgalomban, amely átíveli a földgolyót, és sikeresen mozgósítja az embereket, hogy egy befogadó gondolkodáson alapuló tartós békét teremtsenek.

A víziójának a megvalósításában nyilvánvaló az útja: nem csak vallási, de politikai vezetők és az élet minden területéről való széles rétegek összehozása. Arra ösztönzi őket, hogy lépjenek túl a saját nemzeti, vallási, etnikai és társadalmi határaikon, és feltétel nélkül fogadják el egymást egy emberi család tagjaiként. Ez befogadó gondolkodás a gyakorlatban, és a legjobb esetben. Az Emberi jogok egyetemes nyilatkozatának gondolata válik valóra ezzel.

Dr. Cheryl Lau
Korábbi tanító ösztöndíjas, J.F.K. School of Government, Harvard University, USA

Moon tiszteletes és felesége, Dr. Moon Han Hak-ja víziója egy olyan feladat, amelynek eljött az ideje. Elhozza a világ békéjét, megmutatja az  egymással határos országoknak és népeknek a másik kultúráját, és valódi globális kapoccsá lesz minden nép és kultúra között.

Moon tiszteletes víziójában először olyan békére nevelő programok szerepeltek, amelyek az egyénre és a társadalomra koncentráltak, később ez nemzeti és nemzetközi szintre terjedt tovább. Az általa alapított szervezetek tucatjai mind téglák voltak, amelyek ezt a végső globális összekapcsolódást eredményezték.

Dr. Yamba Elie Ouédraogo
Burkina Fasó-i békenagykövet

Senki nem állt elő még a Moon tiszteletesénél jobb ötlettel arra, hogyan húzzuk ki az emberiséget az erőszak, a háború és a konfliktus mocsarából. A világbékét nem a tudomány, a diplomácia vagy a közgazdaságtan szaktudása és képességei fogják megteremteni. A világbéke nem jön létre egyezmények és megállapodások aláírásával. Világbéke nem lesz attól sem, ha a háború képei átmenetileg eltűnnek a médiából. Egy rozsdás, mindent átható világias, önös célokat szolgáló gondolat kezdte el irányítani az emberi kapcsolatokat. Helytelenül összekevertük a gazdaság, a diplomácia és a tudomány fejlődését a sokkal nehezebben megfogható – de sokkal életbevágóbb – erkölcsi fejlődéssel, amely az igaz békéhez nélkülözhetetlen.

 


Idézet az igaz szeretetről


Most, hogy belépünk a XXI. századba, a nemzetköziség és a globalizáció korszakába, a világ békéje érdekében nagy számú és nehéz akadályokat kell minél sürgősebben legyőznünk. Megvan a tervem, ami mindezen problémák gyökerét érinti. Egész életemet a menny akaratának teljesítésére szenteltem, és erre a hitre építettem. - Moon Sun-myung tiszteletes

Ismerje meg

Ismerje meg jobban Moon tiszteletest

Jeles hittudósok és vallási vezetők véleménye arról, hogy Moon tiszteletes milyen különleges módon hatott a vallásos gondolkodásra.


Meghallgathatja

Meghallgathatja tanítását előadások formájában

A Mennyei Alapelv előadások hanganyaga (angol nyelven)


Megtekintheti

Ide kattintva előadásokat tekinthet meg (angol nyelven)

Az egyesítés tana a különböző vallásúak és más háttérrel rendelkezők számára.

Tanúságtételek Moon tiszteletes mellett  | Ismerje meg a békenagyköveteket  | Kapcsolat  |  Oldaltérkép


Copyright 2007 FFWPU Minden jog fenntartva.