Főoldal

Sun Myung Moon tiszteletes:

tanúságtételek

Moon tiszteletesről szóló tanúságtételek

Moon tiszteletes: A kortárs történelem egyedülálló humanistája

Shahjahan Mian

Vezető hírszerkesztő, Bangladesh Sangbad Sangstha

Utazni mindig jó, hogy ismereteket gyűjtsünk, és megismerjünk különböző fajú, vallású, kultúrájú és szokású embereket. Egy eszköz arra, hogy lecsillapítsa az embernek a tanulás iránti szomját. Több mint 1400 évvel ezelőtt szeretett Mohamed prófétánk, béke legyen vele, szintén azt tanácsolta a népének az arab világban (ha kellett), hogy menjenek el Kínáig a tudás és tanulás keresésére. A tudásra való törekvés gazdagítja az ember lelkét és mentális képességét, és szélesíti az intellektuális látóhatárát.

Újságíróként lehetőségem volt sok országot meglátogatni a világon, néha a hivatásom megbízásából, néha külföldi országok meghívására, és egyszer egy ösztöndíjat kaptam az akkori Nyugat-Németországba, hogy újságírást tanuljak. Volt egy meghatározott munkafeladatom is rangidős diplomataként Washington bangladesi nagykövetségén. Egy követség sajtóosztályának vezetőjeként dolgozva lehetőségem volt rá, hogy kapcsolatba kerüljek amerikai újságírókkal, hogy védelmezzem az országomat az amerikaiak előtt. Ez azt is lehetővé tette a számomra, hogy megismerjem az Egyesült Államokat, a világ egyetlen szuperhatalmát, és annak népét. Közelről találkoztam emberekkel az élet minden területéről, beleértve kormányhivatalnokokat és fontos magánszemélyeket is.

Mivel nem voltam hivatásos diplomata, érdekelt, hogy személyes ismeretségkeresés céljából találkozzam emberekkel az amerikai társadalom különböző osztályaiból. Néhányan jó barátaim lettek. Elsősorban az országom érdekeit tartottam szem előtt, mialatt barátságot ápoltam a The Washington Times újságíróival.

A követség engedélyével részt vettem néhány összejövetelen Washingtonban, amelyeket Sun Myung Moon által alapított különböző szervezetek szerveztek. Szerény írásom ide nem illőnek tűnhet eddig az olvasóknak, de szeretném biztosítani őket, hogy ez igazában nagyon összeillő azzal, amit arról az elragadó személyről szeretnék írni, akiről sokat hallottam, amíg az amerikai fővárosban voltam.

Néhány ember egy kicsit kritikusnak tűnt azzal az emberrel szemben, aki hatalmat gyakorol, és jelentős csapást mér az Egyesült Államok politikai küzdőterén és intellektuális köreiben. Nem volt szerencsém személyesen találkozni Moon tiszteletessel, de volt lehetőségem hallani őt rendezvényeken, amelyeken részt vettem.

Moon tiszteletesnek, egy termékeny szónoknak megvan az ereje, hogy lenyűgözze a hallgatóságát. Ahányszor csak hallottam, letaglózott a beszédének az érzéke és szenvedélye. ő vezető, gondolkodó és a szegények barátja. Minden erényét és tulajdonságát megtestesíti egy Isten akaratának mélységes odaadással elkötelezett vallási vezetőnek.


Moon tiszteletes több mint 50 éve tanítja, hogyan teljesül Isten akarata és vágya igaz családok által. Mint a szenteknek és a bölcseknek, az ő életének is az a legfőbb sajátsága, hogy gyakorlatba ültet mindent, amit tanít. Eszményei családok millióit inspirálták világszerte a házasságukban és családi életükben.

Megtudtam, hogy Moon tiszteletes, aki 1920-ban született, imájában találkozott Jézussal, amikor még csak 16 éves volt. És azóta Moon „Isten szavával összhangban” éli az életét. Felesége, dr. Hak Ja Han Moon, aki árnyékként követi a férjét, a leghűségesebb társ, aki a családi életük mérhetetlen boldogságának az inspirációja volt.


Mielőtt megkísérelnék írni valamit Moon tiszteletes hozzájárulásáról az újságírás világához és buzgó vágyáról annak fejlődéséhez, újságíróként szeretnék egy pillantást vetni a tevékenységeire legalább néhány tucat más területen, ahol megpróbált önzetlenül tenni valami érdemlegeset az emberiségért, igazolva a jóság megtestesítője jelzőt.

Mindannyian jól tudjuk, hogy a család minden tevékenység kiindulópontja. Ez az első iskola. A gyerekek, a jövő polgárai elsődlegesen a családban nevelődnek. A család a nemzet és egészében a világ építőköve. Az, hogy Moon tiszteletes megfelelő jelentőséget tulajdonít annak az alapvető ténynek, hogy a család alapvető minden sikerünkhöz, hitelt ad társadalmi vezetőként való előrelátásának. Élénken látta a látomásában azt az egyetemes igazságot, hogy „a család a társadalom alapja, és annak ereje és jóléte lényeges a társadalmi, politikai, gazdasági és polgári intézményeink jólétéhez”. Mert amikor a család elmulasztja a jó átadását, minden más is összeomlik körülöttünk, megsokszorozva bajainkat.

Családi kapcsolataink megerősítése és a társadalmi szerkezet védelme létfontosságú napjaink bajoktól tépázott világában. Moon tiszteletes temérdek ilyen irányú tevékenysége az emberiség iránti szeretetéről szól. Ki más hozzá hasonló van a világban, aki olyan bőkezűen költi a pénzt az emberiség javára? Tömegesküvői, amelyekből egyen részt vettem
Washington
RFK Stadionjában 1997 novemberében, ragyogó példái annak, milyen jóakarattal foglalkozik a szegények és a szerencsétlenek jólétével.

Nem állhatom meg, hogy ne mondjak valamit egy másik területről, amelyhez nagymértékben hozzájárult Moon tiszteletes. Igaz, hogy a vallásnak az emberi szívben van a gyökere, de emberemlékezet óta a konfliktusok alapvető okaként is ismerjük. Sokan hiszik, hogy semmi nem okozott annyi vérontást a világban, mint a vallás. Istenfélő és muzulmán emberként azt kell mondanom, hogy ez néhány olyan ember miatt történt, akik nagyon konzervatívak a hozzáállásukban és a viselkedésükben. Talán ez a helyzet bírta rá Moon tiszteletest, hogy létrehozzon egy világfórumot, amely a különböző vallásokhoz, szektákhoz, irányzatokhoz és hitvallásokhoz tartozó emberek közötti tartós békéért dolgozik.

Moon tiszteletes és felesége azzal a céllal alapította meg a Vallásközi és Nemzetközi Szövetség a Világ Békéjéért (IIFWP) nevű szervezetet 1999-ben, hogy egy hatásos világszintű vezetői hálózatot építsen különböző munkaterületekről, hogy azok egységben dolgozzanak a világbékéért. Moon tiszteletes az erőszakot a mélyebb belső konfliktusok kirobbanásának tekinti. Ezért a figyelmét a vallásközi harmónia és együttműködés kérdése és a politikai, vallási, társadalmi és médiavezetők, illetve akadémikusok és tudósok közötti viszony vonzotta, hogy a békét segítse elő világszerte. Az általa hirdetett célok és törekvések a világbéke előmozdítására a fiatalok erkölcsi nevelése, a vallásközi párbeszéd és a házasságok és családok megerősítése által megragadta a világ vezetőinek fantáziáját. Az IIFWP „mások javáért élni” missziója és mottója: „minden kor reménye a béke egyesített világa” újraélesztette a tartós béke elérésének reményét. Az a kijelentése, hogy a világbéke Isten eredeti eszménye, és hogy a vallási vezetőknek a vallásuk korlátain túl kell lépniük, nagy jelentőséggel bír ebben a pillanatban…

Az új évezred új reménnyel virradt fel az emberiség számára. De a kezdetén a gonosz lelkek kimutatták a foguk fehérjét, és egy brutális támadást vezettek a New York-i ikertornyok ellen, több ezer ártatlan ember tragikus halálát okozva 2001. szeptember 11-én.

Egy hatékony sajtó szerepét nem lehet eltúlozni. És egyre inkább érezhető ennek a szükségessége most. A sajtó hatalma minden határon átlép. Ha szükséges, egyként állhat fel, és egy hanggal szólhat. Több más terület közül a média az egyik fő terep, amely felé Moon tiszteletes a figyelmét irányította. Moon Tiszteletes elsődlegesen vallási vezető, de a munkája nem korlátozódik vallásos szempontokra. Óriási érdeklődés nőtt ki az ő sokoldalú elméjében a média iránt, és sok újságot és kiadót hozott létre 1975 óta.

Az objektív újságírás iránti buzgó érdeklődése részeként olyan újságokat alapított, mint a The Washington Times, az Insight heti hírmagazin, a The World & I tudományos folyóirat, Koreában a Segye Times, Japánban a Sekai Nippo, Uruguayban az Ultimas Noticias, 16 spanyol nyelvű országban és az Egyesült Államokban a Tiempos del Mundo, New York Cityben a Noticias del Mundo, továbbá a Middle East Times

A mai világban a médiának hatalma van. Az emberek természetes módon hajlanak rá, hogy függjenek tőle. Az információszerzésen kívül szeretik, ha mind a nyomtatott, mind az elektronikus sajtó magyarázatai nevelik és felvilágosítják őket. Útmutatásként akarják látni a médiát.

Az információ egy alapvető emberi jog, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában lefektetve. Minden egyénnek képesnek kell lennie, hogy a hatalom korlátait túllépve, „a határokra való tekintet nélkül információt és ismereteket keressen, szerezzen és közöljön a médián keresztül”. Az információ mindig az emberi társadalmak alapvető eszköze volt az ókortól mostanáig. Ez is tudás, és a tudás előfeltétel az élet céljainak az eléréséhez. Az eltorzított, elfogult vagy egyoldalú információ nem segítheti az emberiség szabaddá válását. Bár az imperializmus közvetlen formában eltűnt a világból, kizsákmányoló karjai még mindig léteznek.

Talán ezeket az aspektusokat vette észre Moon tiszteletes veleszületett zsenialitása. Mindenesetre nemcsak újságokat ad ki, hanem alapított egy World Media Association (Világ Média Egyesület) nevű szervezetet is, az újságírói etikára és felelősségre vonatkozó kérdések megerősítésének céljával az egész világon.

A vallási rendeletek hirdetésében vagy erkölcsi dolgokról beszélve egy teljesen más világból származó emberként gyorsan felismerte a sajtó hatalmát és annak erkölcsi kötelezettségeit is az emberekkel szemben. És ez lehet az egyik oka annak, miért megy olyan jól a The Washington Times - nak, még ha egy sokkal régebbi napilappal kell is versengenie az amerikai fővárosban. Más általa létrehozott újságok is sikeresek. Közülük a Segye Times több mint egymilliós példányszámot ért el mindössze két hónappal az indulása után 1989 elején.

Tudomásom szerint a World Media Association egy egyedülálló szervezet, amely sokat törődik az újságírók jólétével. Világszerte utazásokat és látogatásokat szervezve, a WMA lehetőséget nyújtott a médiában dolgozóknak számára, hogy első kézből származó információkat szerezzenek a forrongó helyekről. Moon Tiszteletes felismerte a média nélkülözhetetlen szerepét a béke biztosításában ebben a háború dúlta világban. A béke áll lelkének központi helyén, és ennek elérése az életének a fő célja. Az élete középpontjában a béke elérése áll az egész emberiség számára. Az ép családok gondolata mögött álló szenvedélye a béke. A béke a vallásközi párbeszédről és együttműködésről való ideológiája. A béke az elsődleges célja. A béke minden munkájába, programjába és vezérelvébe be van ágyazva. Ez nem színlelés. Ez valami természetes, ami a szíve mélyéből árad olyan spontánul, ahogy nyugtató esőcseppek. Minden tevékenysége a különböző területeken és változatos irányokban a végső irány: a békébe torkollás felé halad.

Moon tiszteletes azt mondta, hogy a WMA azért jött létre 1978-ban, hogy elősegítse a szabad sajtót ott, ahol nem létezik szólásszabadság, és támogassa a média felelősségteljes használatát ott, ahol már van szabad sajtó.
Azt mondja: „Az újságíróknak mindig a világ pulzusán kell, hogy legyen a kezük, hogy pontosan tudjanak beszámolni.” Továbbá: „A konfliktus és különböző ideológiák világában a média jelentős szerepet játszik annak meghatározásában, hogy békében vagy háborúban élünk.”

őszinte megjegyzései elismerést érdemelnek. Az 1989-ben, a 10. Világ Média Konferencián tett észrevételei kutatási témák lehetnek mind a tudományos, mind a lélekbúvár média munkatársainak.

Moon tiszteletes kijelentését értékelve, azt mondhatjuk, hogy a média szerepe az kell, hogy legyen, hogy eszünkbe vésse a figyelmeztetést, hogy ne legyen a világ egy újabb világháború veszélyének kitéve semmilyen újságírótól származó megjegyzés által. A két világháború szörnyű tapasztalata megmutatta, hogy nem engedhetünk meg egy újabbat, amely apokaliptikus lehet.

Mivel maga is alapított újságokat, így fordul a tudósítókhoz: „A médiának legelöl kell állnia az emberi méltóság és szabadság védelmében, valamint az igazságtalanság minden formája elleni hadjáratban. Elleneznie kell a korrupciót és a rasszizmust, és harcot folytatnia a kábítószer, a pornográfia stb. ellen, hogy a társadalom lelkiismeretévé váljon.”

Van egy olyan általános vélekedés, hogy a nyugati média csak akkor szentel figyelmet a fejlődő országoknak, amikor katasztrófák, puccsok és földrengések vannak. Mivel Amerikát a világ mikrokozmoszának tartják, felelős azért, hogy többet tegyen másokért. Az Egyesül Államok 270 milliós népességéből 26 millió, azaz körülbelül 10% más országban született, és az amerikaiak a világ több részéből valók, mint bármely más ország lakói. Ezért az amerikaiaknak felelősségük van, hogy tegyenek valamit másokért a világban.

Moon tiszteletes, aki egyesíti magában a keleti értékeket és egyszerűséget, ügyességet és művésziességet, valamint az amerikai nagyvonalúságot és éleselméjűséget, jó képességet és pontosságot, valami többet adhat az embereknek. Moon tiszteletes erős akarata szellemi törekvésével párosulva sok jóval kecsegtet minden programjához. Hajthatatlan erőfeszítése, hogy mosolyt hozzon a szerencsétlenek arcára, megerősítse a család alapját, előrevigye nagyra törő oktatási programját és biztosítsa a világbékét a vallások közötti harmónia és együttműködés által, fényes sikert fog elérni. Bőkezűen támogatják a körülötte lévő elszánt emberek és a családja, valamint több millióan a világból nemes munkájának a kivitelezésében.

Tanúságtételek

Tanúságtételek Moon tiszteletes mellett  | Ismerje meg a békenagyköveteket  | Kapcsolat  |  Oldaltérkép


Copyright 2007 FFWPU Minden jog fenntartva.