Főoldal

Sun Myung Moon tiszteletes:

Élete és munkássága

Rev. Moon & Mrs. Moon in Harlem

Amit a hittudósok mondanak Sun Myung Moon tiszteletesről

Dr. Ninian Smart
Az összehasonlító vallások professzora
Kaliforniai Egyetem, Santa Barbara, USA

Figyelemre méltó, hogy az általa szervezett konferenciák mennyire nyitottak és szabadok voltak. Cselekedetei azt sugározták, hogy mennyire megbecsüli a tudományt és az oktatást. De ez a hozzáállás ugyanígy jellemzi őt, ahogy próbálja megvalósítani Istene és a tudomány egységéről alkotott vízióját, mind pedig a világbékéről és a családról szóló elképzeléseit. Az egyik fontos teljesítménye a  tudósok és vallásos emberek nyitott társadalmához való odaadása. Ehhez hozzáadódik kétségen kívüli ökumenizmusa. Mindig buzgón próbálja bevonzani a buddhistákat, zsidókat, hindukat, muszlimokat és keresztényeket a rendezvényeire. Bár ő és követői a világnézetük valóságtartalmát érvényesítik, ez soha nem gátolta meg abban, hogy teljes szabadságot adjon azoknak, akiknek hagyományai különböznek az ő elképzeléseitől.

Talán a bőkezűségét és nyitottságát a saját meggyőződéseim szerint értelmezhetem, mint aki az Egyházából sok taggal barátságot ápol, és aki boldogan dolgozik velük illetve Moon tiszteletessel. Nem osztom az ideológiáját, de csodálom munkáját és a világhoz való hozzájárulását. Magamat hűséges Anglikánnak tartom, ezért hiszek a Szentháromságban, a Szentlélekben, aki sok más dolog mellett a Fény, aki utat mutat. Gyakran a keresztények elfeledkeznek a Szent Lélekről; viszont Moon tiszteletes munkáját látva ez ő róla nem mondható el.


Ezért lehet, hogy Moon tiszteletes erőteljes elkötelezettsége a mai világunk iránt, kínál olyan szempontokat, amik más vallásoknak is fontosak. Ezeket persze figyelmen kívül hagyhatja a Buddhizmus aminek befelé figyelő természete van, vagy a Kereszténység melynek figyelme másra irányulhat. Moon tiszteletes lelkébe a sztálinizmussal való korai tapasztalatai kitörölhetetlenül belevésődtek, és ami egy olyan jövőbe vetett erős hitet eredményezett, mely megszabadította őt a kommunizmus elnyomó rendszerétől. A lényeg abban állt, hogy a kommunizmus nem ismerte el az emberek egyediségét. Természetesen voltak más keresztények, akik osztották ezt a nézetet Moon tiszteletessel, nevezetesen II.János Pál pápa is. Moon tiszteletesnek az 1970-es évekbeli Amerikához való elkötelezettsége szerencsés illetve szerencsétlen volt egyszerre. Sok jóindulatú ember elfogadta a Marxizmus részigazságát, gyakran naivan – a Vietnami háború ellenzésének eredményeként. De Moon tiszteletesnek Szovjetunió és rendszereivel való szembenállása a valláson alapult, különösképpen a kereszténység célja miatt. Sajnos azért sem volt szerencsés, mert sok amerikai liberális ellenezte és félreértette Moon tiszteletes üzenetét, mivel nélkülözték az emberiség alapvető fontosságát, ami pedig lényeges a keresztény üzenetben. Teológiája kiegészítése volt a korabeli keresztény teológiának


Egyik inspiráló víziója a házassággal kapcsolatos: követői nem mindig, de nagy százalékban fajok és nemzetek között házasodnak. Ez a trend pedig egyre növekszik a világban, és ez aláaknázza a faji megkülönböztetést. Moon tiszteletes kövezte ki az utat ezen megosztottság csökkenéséhez. Az amerikai népszámlálásnak előbb vagy utóbb el kell ismernie, hogy a "vegyes" házasság embereit nem lehet egyik vagy másik kategóriához sorolni. Mindannyian ugyanazon emberiség gyermekei vagyunk; a vallás szemszögéből a Felsőbbrendűben gyökerezünk.


A család kérdése a szexhez való hozzáállásunkat komollyá teszi. Sok tekintetben a mai modern ismeretünk a szexről nyugodtabbá tesz, mint a régi keresztény időkben. Tisztelem Moon tiszteletes és felesége vízióját arról a hatalmas gyülekezetről, akik elismerik küldetését és csatlakoznak egy családként hozzá, átölelve más családokat. Ezen emberei a világnak is védik a családokat és egyetértésben  és örömben élnek együtt. El kell ismerniük, hogy Moon tiszteletes víziója az igaz boldogság létfontosságú összetevője. De ismétlem, csakúgy, mint a vallások, az emberek is különböznek az isteni akarat megértésében; de ezen többféle megértésnek, az új világban harmóniában kell élniük egymással. A család víziója magába foglalja a nevelés vízióját. A szülőknek a gyereket szeretetben és megfelelő tudásban kell felnevelnie. Ez maga után vonja a család stabilitását.


Letette névjegyét korunkra a koreai háború előtti időktől, a jelenig és még a 2000. év után is.
Az elért eredmény már most is óriási.Dr. Harvey Cox
Protestáns teológus, Harvard Hittudományi Iskola, USA

Itt van egy mozgalom, amelynek sikerül összekapcsolnia a vallási egyetemességet, a pünkösdi meghittséget, egy melegen támogató családot és egy programot Isten földi királyságának az állítólagos építésére. Egy ilyen erős keveréket nem lehet könnyen elutasítani.

 

Joseph Fichter, SJ
néhai jezsuita lelkész és vallásszociológus, USA
A Moon Atya szent családja című könyv szerzője

A Házasság, család és Sun Myung Moon című cikkéből, amely az America magazinban jelent meg:

Míg a házassági tanácsadók és a lelkészek a kezüket tördelik a család összeomlása miatt, az Egyesítő Egyház tesz valamit ellene. Az istenközpontú család nem egyszerűen egy szép szlogen vagy egy az egyházi vezetők által sugallt eszmény, hanem a közösség alapvető magja az egyház hívei körében. Ugyanakkor egy mélyen motivált rendszer a házastársi hűség és a családi stabilitás helyreállítására a modern társadalomban.

Bármit mondjon is valaki az Egyesítő Egyház, mint társadalmi és vallásos mozgalom, sőt mint teológiai eretnekség szállítója kritikájaként, el kell ismerni a szisztematikus programját a „régimódi ” erkölcsösség helyreállítására, azt, hogy hangsúlyt fektet a házasság előtti tisztaságra, az ima szerepére a házasságra való felkészülésben, azt a hajlandóságot a tagok részéről, hogy útmutatást fogadjanak el a párválasztásra, az Isten szeretetét tükröző házastársi szeretetre és a szellemi tökéletességet a gyerekekre való átruházásra vonatkozóan. Az Egyesítő Egyház ragaszkodik ahhoz, hogy a vallás a családi összetartozás erkölcsi köteléke, és hogy a család a társadalom erkölcsi alapja.

 

Irving Hexham
A vallástanulmányi tanszék professzora, Calgary Egyetemen, Kanada

Kicsoda Moon tiszteletes? őszintén szólva, nem tudok válaszolni erre a kérdésre. Ahogy Gamáliel az Apostolok cselekedetei 5:34-39-ben, csak óvatosságot tudok tanácsolni. Moon tiszteletes nyilvánvalóan egy nagy vallási látnok, aki egy sorba tartozik a történelem legnagyszerűbb vallásos alakjaival. Nyilvánvalóan egy nagyon tehetséges, távolba látó egyén, akinek kifinomult érzéke van a történelem és Isten gondviselése iránt. Nyilvánvalóan egy karizmatikus figura, aki a példájával, az életmódjával és a tanításával vonzza a követőket. Ugyanilyen nyilvánvaló, hogy nem lehet megítélni a munkáit a jelen kor perspektívájából, ha csak nem teljesítette még be a küldetését.

A Kultuszok és új vallások megértése (Understanding Cults and New Religions) című könyvből.

 

Dr. Paul Schwarzenau
A protestáns teológia és az összehasonlító valláselmélet (nyugalmazott) egyetemi tanára,
Dortmund Egyetem, Németország

Egy négyoldalas tiszteletadás összefoglalása:

Mindig érdekeltek bizonyos gondolatok az Isteni Alapelvből, amelyekkel kapcsolatban a keresztény egyházak nem engedhetik meg maguknak, hogy figyelmen kívül hagyják őket. Függetlenül az én nézőpontomtól protestáns teológusként, vagy valójában éppen e miatt, azon a véleményen vagyok, hogy a kereszténység egy olyan pontra ért, ahol tovább kell fejlődnie a nagy világvallásokkal és az Európán kívüli kultúrákkal való kapcsolat által. A kereszténységnek meg kell találnia a bátorságot, hogy megszabadítsa önmagát a nyugati kultúrszféra korlátaitól.

A kiváló pszichológus, C. G. Jung tanítása szerint Jézus Isten Királyságát hirdetve jelent meg, amelynek természetes módon kellene felvirradnia a földön, de az élete a kereszten végződött, és a királyság helyett az egyház, illetve az egyház és a világ közötti szétválás jött létre. A kereszténység történelmében nagyon kevés kísérlet történt ennek a hasadéknak az áthidalására. Az Isteni Alapelv azonban részletesen kutatja ezt. Az Alapelv szerint a tökéletessé vált világegyetemben Isten csak a tökéletes emberi lények által tökéletesedhet és teljesedhet ki egészen. Ez az Isten elmélete, amely végre összhangban van az ember méltóságával. Továbbá, ez az elmélet megfelelő a modern ember számára, aki a partnerséghez és a demokráciához kötődik.

Valamennyiünkben, ahogy az egyházakban is, van egy kis darab "második eljövetel", egy tudat alatti törekvés egy tökéletesebb emberfilozófia iránt, amely mind a szellemi, mind a fizikai valóságot átöleli. Van ezért egy megújult hangsúly az apokaliptikus dolgokon a mai egyházakban. Van egy kutatás nemcsak a szellemi dolgok megvalósítására, hanem az eszményére is, „amint a mennyben, úgy a földön is”. Egy ilyen valóságra törekedve, testvéri párbeszédbe kezdhettünk az Egyesítő Mozgalommal, kölcsönösen ösztönözve egymást, és megerősítve képességeinket a reményre.

Dr. Richard Rubenstein
Vallástörténész, a Bridgeport Egyetem nyugalmazott rektora, USA

Be kell vallanom, hogy olyan vallástörténészként, aki a Harvard Egyetemen kapta a tudományos képzését, egész pályafutásom egyik legkülönlegesebb pillanata az, amikor ön nyíltan és félreérthetetlenül megosztja velünk az elgondolását arról, hogy kicsoda ön. Valójában ön maga jellemezte az elhivatásának a bejelentését „megdöbbentőnek és félelmetesnek”. Számomra és sok hozzám hasonló számára, akiknek a hivatása a vallás tudományos tanulmányozása, iszonyatos vallási inspiráció, ami régen történt, ha egyáltalán megtörtént. Nagyon kényelmesek vagyunk a vallási inspirációk és kinyilatkoztatások másodlagos leírását tanulmányozva könyvekben és kéziratokban. Ezzel a munkával elfoglalva, a tárgyunk érdekel minket; nyugodtak vagyunk, szenvtelenek vagyunk, és nincs bennünk háborgás. Azonban radikálisan megváltozik a helyzet, ahogy ön mondja teljesen "megdöbbentő", amikor egy inspirált vallási vezetővel találkozunk össze, akinek az elhivatása a saját korunkban, sőt a saját szemünk előtt van kibontakozóban. Nem vagyunk hozzászokva a szellemi erő és karizma ilyen megnyilatkozásához. Tudományos és szakmai képzésünk nem készített fel minket a találkozásra. Ennélfogva pszichológiai kategóriákat felállítva védjük magunkat ellene, hogy semlegesítsük az erejét és egyben az előtte érzett kényelmetlenségünket. Azonban a szellemi erő ott van, és bármi legyen is a szellemi hagyomány, amelyben gyökerezünk, érezzük azt. Egy dologban biztos vagyok az ön messiási vízióját illetően: minden munkája, amelyekből a világnak már annyi haszna származott, az ön messiási víziójából ered. E nélkül nem lenne ICUS, nem lenne PWPA, nem lenne Washington Times, nem lenne a Világ Vallásainak Gyűlése, nem lenne Kis Angyalok Iskolája, nem lenne újjáélesztett Bridgeport Egyetem; az ön messiási víziója nélkül az ön eredeti kis egyháza Puszanban soha nem vált volna azzá a világszintű vallásos erővé az emberiség jobbítására, amelyet most vezet.

Ez a nyilatkozat a legtöbbet kifejezi abból, amit továbbra is érzek Moon Tiszteletessel és a missziójával kapcsolatban. Megismétlem: a közvetlen családomon kívül senki másnak nem volt olyan hatása felnőtt életemre, mint Önnek.

Moon Tiszteletes, a feladat, amelyet önmaga számára és számunkra felállított, az emberiség minden részének az együttműködését kívánja... Valakinek össze kell hoznia őket. Valakinek biztosítania kell a struktúrákat és a vezetést, amellyel egy ilyen együttműködés lehetővé válik. Ez biztosan nem fog magától megtörténni. Senki nem ért el ilyen sokat, következetesen és egyetemesen, mint Ön, hogy közös szándékkal hozzon össze intelligens férfiakat és nőket. Ezért van, hogy sokféle hitű és hagyományú férfiak és nők fordulhatnak Önhöz és fogadhatják el a vezetését.

J. Gordon Melton
Ügyvezető igazgató, Amerikai Vallások Tanulmányozásának Intézete, California Egyetem, Santa Barbara, USA

„A múlt század legsikeresebb vallása?
Valószínűleg a szcientológia - mondta dr. Melton. Egyéb sikeres mozgalmak közé tartozik a Sun Myung Moon tiszteletes által vezetett Egyesítő Egyház...”
A New York Times cikke. „Belépés szintű próféta keresése: Nem szükséges égő bokor és kőtáblák.”
2006 augusztus


Ugrás a lap tetejére


Tanúságtételek Moon tiszteletes mellett  | Ismerje meg a békenagyköveteket  | Kapcsolat  |  Oldaltérkép


Copyright 2007 FFWPU Minden jog fenntartva.