Főoldal

Moon Sun-myung tiszteletes:

Tanításai

Rev. Moon & Mrs. Moon

Gyakran ismételt kérdések
Az egyesítés tana és a katolicizmus


Joseph Fichter atya, néhai jezsuita vallásszociológus: egy katolikus véleménye az egyesítő elméletről

Az alábbiakban egy cikk olvasható, amely az America című jezsuita magazinnak íródott az Egyesítő Egyházról. Fichter atya készített egy alapos tanulmányt az Egyesítő Egyházról, amelyet a Moon atya szent családja című könyvében publikált. A következő cikk ennek a könyvnek egy fejezete.
Fichter atya megállapítása az egyesítő elméletről

Bármit mondjon is valaki az Egyesítő Egyház mint társadalmi és vallásos mozgalom, sőt, mint teológiai eretnekség szállítója, kritikájaként, el kell ismerni a szisztematikus programját a "régimódi" erkölcsösség helyreállítására, azt, hogy hangsúlyt fektet a házasság előtti tisztaságra, az ima szerepére a házasságra való felkészülésben, azt a hajlandóságot a tagok részéről, hogy útmutatást fogadjanak el a párválasztásra, az Isten szeretetét tükröző házastársi szeretetre és a szellemi tökéletességet a gyerekekre való átruházásra vonatkozóan. Sok megjegyzés és kritika érte az Egyesítő Egyházat teológiai, politikai és gazdasági szempontból, de nagyon keveset beszéltek a házasságra és a családra vonatkozó pozitív értékközvetítéséről.


Joseph Fichter, S.J.:
Házasság, család és Sun Myung Moon America, October 27, 1979

Valami véletlen egybeesés folytán azoknak a fiatal Moon-követőknek a nagy része, akikkel beszéltem, korábban katolikus volt. Találkoztam velük itt-ott, de főleg a Nemzetközi Kulturális Alap által szponzorált éves konferenciákon, és mindig megkérdeztem tőlük, honnan jöttek, és miért csatlakoztak az Egyesítő Egyházhoz. A fiatalok mindig azt mondták, hogy az ő vallásos hitük nem kívánja reprezentálni a tagság keresztmetszetét, hanem arra lettek kiválasztva, hogy fogadják, és vendégül lássák a konferencia résztvevőit. Figyelmesek, érthetőek, lelkesek, és mindenekelőtt erős hivatástudatuk van.

Az észrevételek, amelyeket itt előadok, szellemi elhivatottságuk egy központi aspektusára korlátozódnak: az isteni házasság és család iránti elhivatottságra. A vallásos elkötelezettségük jobb megértése érdekében tanulmányoztam "kinyilatkoztatott írásukat", Az Isteni Alapelvet. A mozgalomról szóló gyorsan szaporodó irodalomból elolvastam Young Oon Kim összehasonlítását Az egyesítő teológia és a keresztény gondolat címmel, Frederick Sontag rokonszenvező könyvét (Sun Myung Moon és az Egyesítő Egyház) és Irvin Louis Horowitz ijesztő figyelmeztetéseit a Tudomány, bűn és tudományosságban.

Van egy "negatív sajtója" is Sun Myung Moon tiszteletesnek a fiatal amerikaiakra gyakorolt hatásáról, amely már azelőtt elkezdődött, hogy a Jonestown tragédia hisztériát keltett volna a vallási kultuszok ellen. A megtérési folyamat "agymosást végeztek" köré összpontosuló fő kritika azon a feltevésen alapult, hogy az emberek önként csatlakoznak más egyházakhoz, de be kell csapni, és kényszeríteni kell őket arra, hogy az Egyesítő Egyházba menjenek. Barbara Hargrove azt mondja, hogy a szülők és a lelkipásztorok hajlamosak "baljóslatú eszközök" munkáját gyanítani azok között, akiknek sikerül gyermeki hűséget és vallásos buzgalmat kelteni a fiatalokban, azaz elérni azt, amiben ők kudarcot vallottak.

Az Egyesítő Egyház érett tagjává válás folyamata némiképp hasonló ahhoz, amit egy katolikus tapasztal, amikor belép egy vallásos rend noviciátusába. Az ottani élet szabályozott, fegyelmezett és célirányos. Az ember feladja a világi javait, és a szervezet eszményeinek szenteli magát. Nincs kábítószer, nincs alkohol, nincs szex, nincs pénz. Kevés döntés – kevés aggodalom. Az ember szellemi vezetés alá helyezi magát, és hűséges lesz a vallási gyülekezethez, annak programjaihoz, filozófiájához, vezetőihez.

Az egyének mindkét esetben elhívást éreznek egy mélyebb szellemiség iránt, az Istennel való közelebbi egységre és egy értelmesebb imaéletre, mint amilyet azelőtt tapasztaltak. Lelkesekké válnak az egyház tanításai iránt is, ami arra ösztönzi őket, hogy megosszák a megváltás jó híreit másokkal. Azok a katolikusok, akik Egyesítő Egyház tagokká váltak, azt érzik, hogy az új vallásuknak egyetemes vonatkozása van, egy program az egész emberiség átölelésére, miközben azt gondolják, hogy a katolicizmus hajlamos a szellemiségét egy elsősorban Istennel való személyes kapcsolatra koncentrálni. Egyikük, aki szereti az ökumenikus kifejezésmódot, azt mondta, hogy a katolikus egyház "kulturális kötöttségű", és nem nagyon foglalkozik az Európán és a nyugati világon kívüliekkel.

Egy élethosszig tartó jövendő hivatás szempontjából az a nagy különbség, hogy a katolikus vallási rend az örökös cölibátus vállalása felé vezet. Abban nyugszik a személyes szentség. Ezzel ellentétben az egyesítő közösség teljesen elkötelezett tagja a házasságra és a családra készül. Az egyén szellemileg tökéletlen, amíg nem egyesül egy társsal a házasság szentségében, és nem hoz létre egy áldott családot. Az egyház hitére tért egyedülálló személyek – legtöbbjük a húszas évei közepén jár – hamar megtanulják a családi élet teológiai és szellemi jelentőségét, amelyre el vannak rendelve. Ritka kivételtől eltekintve nem sok jövő vár egy egyedülállóra az Egyesítő Egyházban.

A "családhoz csatlakozó" fiatalok más tagokkal együtt egy egyesítős központban kezdenek lakni, nemenként szigorúan elkülönítve. Frederick Sontag "koedukált szerzetességnek" nevezi ezt. Családi kapcsolatokat fejlesztenek ki testvérként, nem pedig lehetséges házastársakként tekintve a másik nemet. Szellemi rokonság, szoros bajtársiasság és összefogás van a közösségen belül. Az önzés súlyos egyéni hiba. A keresztény szeretet a kulcsszó, és ez a kollektív kapcsolat csak akkor lehet harmonikus, ha istenközpontú.

Az egyik legsúlyosabb vád az egyesítő közösséggel szemben, hogy a tagság a családi élet bomlasztója. Az újonnan megtért elhagyja az otthonát és a családját, a testvéreit, hogy teljes mértékben a vallásos elhivatottságnak szentelje magát. A szülők néha azzal vádaskodnak, hogy a gyerekeiket "agymosták". Hasonló vádak merültek fel a katolikus vallási rendekkel szemben, amelyek kolostorba csábították a lányokat, vagy papneveldébe a fiakat. Isten hívásának engedelmeskedni kell, még ha a szülők ellenzik is. Néhány katolikus szülő megtiltotta a tizenéves gyerekeinek, hogy karizmatikus imatalálkozókon vegyenek részt, nehogy túl gyakran legyenek távol a családi körből. Az igazság az, hogy a moonik nagy többsége továbbra is szeretetteljes kapcsolatokat tart fenn a szüleivel és a családjával.

A házasodási lehetőségek egyrészt korlátozottak, másrészt kiterjedtek egy mooni számára. A tag nem házasodhat a családon kívül, azaz a párja is a mozgalom tagja kell, hogy legyen. Ez ugyanaz a szigorú szabály, amely az Üdvhadsereg tisztjeinek a házasságát és az izraeli zsidók párválasztását irányítja. Ugyanez volt a szabály a vegyes házasságok ellen, amely a katolikus egyházban fokozatosan elveszíti a hatékonyságát. Bármely tag, aki az egyesítő közösségen kívül akar házasodni, nyilvánvalóan félreértette az életre szóló hűségben való vallási értékek megosztásának a jelentőségét.

Másrészt, kiszélesednek a házasodási lehetőségek a "vegyes" házasságok egyesítős elismerésével az etnikai és faji határvonalak mentén. A saját nemzetiségből, és különösen a saját fajból való házasodás hagyományos amerikai mintája erősen ellenzett ebben a mozgalomban. A legutóbbi eljegyzési szertartáson körülbelül a párok egyharmada származott különböző fajból. A nagyszámú keleti, különösen a japán és a koreai tagság elérhetővé teszi olyan házastárs lehetőségét a kaukázusiak számára, amely egyébként nem megszokott. A közös vallási meggyőződés és gyakorlat olyan értéket biztosít, amely átlép a faji preferenciákon.

Az Egyesítő Egyház nem engedélyezi tizenévesek házasságát a tagjai körében, és így elkerüli azt, ami az egyik legnagyobb buktatónak látszik a házasság stabilitásában. A tagoknak várniuk kell a házassággal, amíg 25 évesek nem lesznek, de ajánlott még ennél is későbbre halasztani a házasodást. A kialakulás és a növekedés szakasza megelőzi a kiteljesedés szakaszát. Világos, hogy a moonik nem rohannak a házasságba, de nincs is szükségük sietségre. A nőknek nem kell aggodalmaskodniuk és idegeskedniük, ha 30 éves korukig nincsenek eljegyezve. Az ő vallásos elhivatottságuk a házasság, Moon úr találni fog nekik házastársat, és megkíméli őket attól, hogy vénlányokként éljék le az életüket.

A házasság egy komoly és szent szentség, amely hosszú felkészülést igényel, és az egyik figyelemre méltó aspektusa, hogy a tagok készek arra, hogy Moon úrra bízzák, hogy kiválassza az életük társát. Az "előre elrendezett" házasság gondolata idegen a fiatal amerikaiak számára, bár a történelem leghosszabb szakaszában az emberiség legnagyobb része számára elfogadott volt. Ez nem egy kötelező elrendezés. A tagokat arra ösztönzik, hogy kifejezzék, mit szeretnének, de ők mélyen megbíznak abban, hogy Moon úr Isten szavát közvetíti a számukra. Egy nemrégen eljegyzett férfi megjegyezte: "Az ember megpróbál bízni az imaéletében, hogy Isten tudja, mi a legjobb a számára, és hogy Moon tiszteletesen keresztül fog dolgozni, hogy a megfelelő párt ajánlja."

Az elrendezett házasság szokásában elkerülik a randevúzással való elfoglaltságot, a szerelembe esés kockázatait és a romantikus szerelem izgalmát. Az egymás iránti vonzalom szellemileg motivált és fenntartott. Isten akaratát, amely a vallási vezetőjükön keresztül fejeződik ki a számukra, a sajátjuk elé helyezik. Mint minden másban, amit tesznek, a házasságra való felkészülésben is Isten akaratának a követése az elsődleges céljuk. "Mindketten jobban szeretjük Istent, mint egymást, és ennek így kell lennie, és ez az egyetlen mód, hogy reményünk legyen arra, hogy istenközpontú családunk legyen."

A szekuláris és jelenkori "eljegyzési" mód egy nagyon magántermészetű egyezség, amelybe a szülőknek és barátoknak nem szabad merniük beleavatkozni. A bejelentést követheti családi összejövetel, sőt "ajándékeső" is. A katolikusok között divat volt egy időben, amikor fiatal volt még a liturgiai mozgalom, egy vallásos és ünnepélyes eljegyzési szokás a barátok előtt, és a lelkipásztor jelenlétében. Az Egyesítő Egyház tagjai számára az eljegyzési szertartás egy szent és nyilvános esemény, és sok pár ünnepli együtt. Amikor a pár közösen megiszik egy pohár bort ebből az alkalomból, egy szellemi vérvonalat alapítanak meg.

Az Isten által megáldott és az egyház által jóváhagyott eljegyzés elsősorban nem a hústestért van. Nem enged semmi szexuális természetű szabadságot; a házasság előtti szexuális érintkezés teljes mértékben tiltott. A házasság előtti "együttélés" fogalma bűnös és buja viselkedésként elítélt dolog. Előfordul, hogy még a házasság után is tartózkodnia kell egy időre a párnak a szextől. Lehet, hogy a világ két különböző pontjára küldik őket eltérő missziókba, mielőtt letelepednének a házasság elkezdésére.

A házasság elsődleges célja örömet, dicsőséget és tiszteletet szerezni Istennek, és a szexuális együttlét elsődleges célja gyerekek nemzése. Az ősi bibliai parancsot, hogy legyetek termékenyek és szaporodjatok, komolyan veszik az egyház tagjai. A szellemi tökéletességet nem lehet elérni önző és magányos cölibátusban. Az a szeretet három szintjének: a férj és a feleség közötti kölcsönös szeretetnek, a szülőknek a gyermekek iránti és a gyermekeknek a szülők iránti szeretetének az istenközpontú családban való megtapasztalása által teljesül be. A család az alap Isten szeretetének a megértéséhez. Az "igaz szülővé" válás és a föld benépesítése szellemileg tökéletes egyénekkel elősegíti Isten királyságának a megteremtését és a megváltás eljövetelét a bűnös világba.

Az egyesítő teológia ésszerű magyarázattal szolgál arra, miért van hangsúly a családi életen. Isten Ádámot és Évát mind a fizikai, mind a szellemi tökéletessé válás lehetőségével teremtette meg. "A teremtés célja örömet adni Istennek" – írja a teológus Herbert Richardson. Eredeti szüleink első nagy öröme Isten szeretetének a megtapasztalása és az egyéni tökéletesség elérése kellett volna, hogy legyen. Egy szent család megalapítása azt jelentené, hogy Isten megosztaná velünk a szeretetét a második nagy örömben. És végül, Isten szeretetének az egész világegyetemmel való megosztása beteljesíti Isten tervét a földi királyságára vonatkozóan.

Az Isteni Alapelv, az Egyesítő Egyház kinyilatkoztatott szentírásának teológiája szerint Isten azt akarta, hogy Ádám és Éva összeházasodjanak, és tökéletes gyerekeik legyenek, akik benépesítik az ő fizikai és szellemi királyságát. Ez az akarat meghiúsult, amikor Lucifer arkangyal szexuálisan elcsábította Évát, elkövetve a házasságtörés eredeti bűnét, és az emberiség szellemi bukását okozva. Éva tisztátalansága tovább adódott egy Ádámmal való korai és törvénytelen szexuális egyesülés folytán, a fizikai bűnbeesést okozva. Később Isten elküldte Jézust, hogy megmentse az emberiséget a bűntől. ő beteljesítette a szellemi küldetését, de megölték, mielőtt megházasodhatott volna, és tökéletes gyermekek új fajának az apjává lehetett volna. Az első szüleink eldobták Isten szeretetét, Jézust pedig megakadályozták abban, hogy beteljesítse megváltó küldetését, amelyért Isten elküldte.

Most eljött az idő az Egyesítő Egyház tagjai számára, hogy tökéletes családokat hozzanak létre szeretetben, igazságban és egységben, amelyek egyesíteni fogják az összes fajt, nemzetet és vallást. A szeretet és a család isteni terve a "négypozíciós alapban" van lefektetve, amely egy bonyolult teológiai és relációs formulának látszik. A négy pozíció: Isten, a férj, a feleség és a gyerek. Az Istennel való tiszta és tökéletes kapcsolat segít létrehozni a tökéletes kapcsolatot a férj és a feleség között, és aztán a szülők és a gyerekek között. Isten szellemi és fizikai királysága, a teljes megváltás, amelyet Isten a Messiás elküldésével akart elérni, ilyen istenközpontú családok egyre terjeszkedő hálózata által fog megvalósulni.

A hagyományos keresztény teológusok eretnekségnek találhatják ezeket a tanításokat, de a gyakorlati szociológus valószínűleg azt mondja, hogy a moonik találtak egy olyan családi programot, amely működik. Míg a házassági tanácsadók és a lelkészek a kezüket tördelik a család összeomlása miatt, az Egyesítő Egyház tesz valamit ellene. Az istenközpontú család nem egyszerűen egy szép szlogen vagy egy az egyházi vezetők által sugallt eszmény, hanem a közösség alapvető magja az egyház hívei körében. Ugyanakkor egy mélyen motivált rendszer a házastársi hűség és a családi stabilitás helyreállítására a modern társadalomban.

Nem kell ahhoz szakértő erkölcsi teológusnak lenni, hogy felismerje az ember azt a jelentős változást, amely az amerikai társadalom házassági és családi értékeiben megy végbe. Sok materialista a személyes szabadság, az önmegvalósítás lehetőségének a kifejezéseként észleli ezt a változást. A szellemileg érzékeny emberek viszont a személyes erkölcsiség hanyatlásának és ugyanakkor a közösségi szükségletek és értékek figyelmen kívül hagyásának tekintik. A viselkedésnek ezek a változó mintái mindkét esetben a családi rendszer jelentős átszerveződését tükrözik, amely régóta szervesen hozzátartozik a nyugati civilizációhoz.

Néhány család szociális tényezők miatt van bajban, amelyek általános figyelmet kívánnak: infláció, szegénység és diszkrimináció a lakáskérdésben és a foglalkoztatásban. Ezek a társadalmi okok személyesekkel kombinálódhatnak, amelyek befolyásolják a házasság és a család változó értékét. A bizonyítékot az emberi viselkedés és hozzáállás elég megbízható statisztikáiból meríthetjük: a házasság előtti szex, nemi betegségek, tizenévesek terhessége, pornográfia, hűtlenség, válás. Ezek mind a feszültségnek és a stressznek a tünetei, amelyek sok amerikai életét érintik.

A zsidó-keresztény hagyomány vallási értékei általánosságban támogatják a házastársi hűséget és a családi stabilitást. Egyházi vezetők, papok és prédikátorok azonban gyakran fejezik ki azt az aggodalmukat, hogy eltűnőben vannak ezek az értékek. Néhány esetben maguk az egyházak lazították fel az értékeiket és tanaikat, hogy alkalmazkodjanak a híveik viselkedésmintáihoz és tetszéséhez. Erkölcsi engedményt tettek a válás, születésszabályozás és abortusz kérdésében. A szervezett vallás a fő egyházakban viszonylag sikertelen a hanyatlás megakadályozásában.

Bármit mondjon is valaki az Egyesítő Egyház mint társadalmi és vallásos mozgalom kritikájaként, el kell ismerni a szisztematikus programját a "régimódi" erkölcsösség helyreállítására, azt, hogy hangsúlyt fektet a házasság előtti tisztaságra, az ima szerepére a házasságra való felkészülésben, azt a hajlandóságot a tagok részéről, hogy útmutatást fogadjanak el a párválasztásra, az Isten szeretetét tükröző házastársi szeretetre és a szellemi tökéletességet a gyerekekre való átruházásra vonatkozóan. Sok megjegyzés és kritika érte az Egyesítő Egyházat teológiai, politikai és gazdasági szempontból, de nagyon keveset beszéltek a házasságra és a családra vonatkozó pozitív értékközvetítéséről.

Amikor a katolikusok az "elhívásról" beszéltek, majdnem mindig azt az életmódot értették rajta, amely örökös cölibátust kíván, akár az egyházkerületi, akár a kolostori papságban, mind az apácák, mind a férfi szerzetesek között. Ez volt a "tökéletesebb" szellemi út a saját üdvözüléshez és a többi ember szolgálatához is. Természetesen, mindig volt helye a házasságra való elhivatottságnak, de ez legjobb esetben egy másodrangú és kockázatos út volt Istenhez. A Moon-követők megfordították ezt: ha valaki valóban Isten akaratát akarja tenni, ha magasabb elhivatottságot akar, ha a szellemi tökéletesség életét akarja élni, megházasodik, és gyerekei lesznek.

Közhelyes megfigyelés, hogy a család a társadalom erkölcsi alapja, és hogy a vallás alkotja a családi összetartás erkölcsi kötelékét. Szlogenek a családi élet dicsőítéséről. A család, amely együtt imádkozik, együtt marad. Egy közösség erkölcsi szintje a családjainak az erkölcsi szintjét tükrözi. Az egyesítő ideológia hangsúlyozza a család központi helyzetét egy vallásos kultúra fenntartásában és egy szellemi hagyomány átadásában. Harvey Cox megjegyzésével zárhatjuk le: "Itt van egy mozgalom, amelynek sikerül összekapcsolnia a vallási egyetemességet, a pünkösdi meghittséget, egy melegen támogató családot és egy programot Isten földi királyságának az állítólagos építésére. Egy ilyen erős keveréket nem lehet könnyen elutasítani."

Joseph H. Fichter, S. J., A Loyola Egyetem szociológusa volt, New Orleans, Louisiana, Egyesült Államok.

 

Ugrás a lap tetejéreTanúságtételek Moon tiszteletes mellett  | Ismerje meg a békenagyköveteket  | Kapcsolat  |  Oldaltérkép


Copyright 2007 FFWPU Minden jog fenntartva.