Főoldal

Sun Myung Moon tiszteletes:

A tanításai

Rev. Moon Teaching

Az, ami Moon tiszteletes tanítását egyedivé és különlegessé teszi


Moon tiszteletes azt mondja, hogy az Isteni Alapelvet kinyilatkoztatás által kapta, egy hétéves időszak alatti elmélyült ima és szentírástanulás órái alatt. Keresztény háttérrel, a konfucianizmus és a buddhizmus koreai kultúrájában nevelkedve, villamosmérnöki egyetemi tanulmányokkal, Moon tiszteletes egy sajátos pozícióban volt, hogy egy olyan vallásos kinyilatkoztatást hozzon a világba, amely összekapcsolja a Kelet és a Nyugat bölcsességét, a tudományosat és a misztikust.

Egy teológus megjegyezte: „Az Isteni Alapelv emberivé teszi Istent, és isteni értékűvé teszi az embert.”

Az Isteni Alapelv emberivé teszi Istent.

Az Isteni Alapelv Istent mindenek előtt a szív Isteneként és szerető szülőként mutatja meg, aki azért teremtette az embereket, hogy szeretetének objektumai legyenek. Isten mindenható és mindentudó, de „emberré lett téve”, mert az Isteni Alapelv szerint nem lehet boldog és teljes a gyermekeinek a viszonzott szeretete nélkül. Mivel a bűnbeeséskor az emberiség elvált Istentől, az emberek nem váltak az ő teljes szeretetobjektumaivá, és a tervezett eszményi világ nem valósult meg. Istennek szüksége van az emberekre, hogy örömet tapasztaljon, amint szeretetet kap a gyermekeitől. Szerető szülőként rendkívül szenved a gyermekeitől való elszakadás miatt, és szüntelenül dolgozik a történelem eseményei mögött, hogy visszahozza az embert magához, és megvalósítsa az eszményi világot, melyet eredetileg tervezett.

Az Isteni Alapelv isteni értékűvé teszi a Férfit és a Nőt.

Az Isteni Alapelv azt tanítja, hogy Isten eredeti terve az, hogy minden férfi és nő Isten fia és lánya legyen, éppen úgy, ahogy Jézus is Isten fia volt. Ha Ádám és Éva nem estek volna bűnbe, minden férfi és nő ugyanolyan tökéletes lett volna, mint Jézus. Isten azért a napért dolgozik, amikor minden ember természetes módon fog fejlődni, hogy olyan tökéletes legyen „amilyen tökéletes a Mennyei Atya”.  Isten eredeti terve arra, hogy mindenki az ő tökéletes fia vagy lánya legyen, egy szellemi reformáció által fog megvalósulni, amely ebben az időben megy végbe a történelemben.

Az első olyan teológia és bibliamagyarázat, amely a családot helyezi a középpontba

Moon tiszteletes szerint Isten eredetileg tervezett eszménye, az emberiségnek a kegyelemből való kiesése, valamint a küzdelmünk, hogy újra kapcsolódjunk Istenhez és a földi Mennyei Királyság végső megvalósítása elejétől a végéig a család körül forog. Az Isteni Alapelv magyarázata a zsidó-keresztény szentírásról a család helyreállításának egy ismételt mintáját tárja fel a Teremtés könyvével kezdődően és a Jelenések könyvének a próféciájával befejeződve. Az első emberpár, Ádám és Éva, eltávolodtak Istentől, mert elmulasztották, hogy kapcsolódjanak hozzá, nemcsak egyénekként, hanem házaspárként is, akiknek Istennel a középpontban kellett volna családot létrehozniuk. Ezért, ezután az Istentől való elesés után, Isten azon dolgozott, hogy nem egyéneket, hanem családokat állítson helyre önmagához, Káinnal és Ábellel kezdve Ádám családjában, aztán Noé, Ábrahám, Izsák, Jákob, Mózes és végül Jézus családjában. Az Isteni Alapelv szerint valójában Isten egész gondviselésbeli munkája a történelemben azért volt, hogy létrehozzon egy Isten-központú családot; egy ilyen család az a talaj, amely meg fogja fordítani a világot.

Az Egyesítő Alapelv egyedülállóan átfogó

Az Egyesítő Alapelv magyarázatokat ad a teológia hagyományos kategóriáira, beleértve a Krisztológiát, a Szentháromságot, Isten természetét és az emberiséggel való kapcsolatát, a gonosz eredetét, az Utolsó Napokat és a predesztinációt. Azt is elmagyarázza, milyen eszményi társadalmat tervezett eredetileg Isten, magyarázatot ad az Ó- és az Újszövetség elsődleges eseményeire, és elmagyarázza, hogyan dolgozott Isten a történelemben Jézus idejétől mostanáig. A Biblia eseményein alapulva az Isteni Alapelv elmagyarázza Isten eredeti eszményét, az Istentől való leesés okát és az Istenhez való helyreállítás folyamatát, beleértve azokat a pontos történelmi törvényeket és elveket, amelyeket Isten arra használ a történelemben, hogy visszahozza az embereket Istenhez. Ezek a helyreállítási és jóvátételi törvények működnek minden központi személy és család életében a bibliai és a Biblia utáni történelemben Jézustól a modern korig. Az Isteni Alapelv szintén biztosít egy részletes történelmi magyarázatot arról, hogyan vezette Isten az eseményeket Jézus idejétől mostanig, és Isten mai tervét az eredeti eszményi világának megvalósítására.

Az Isteni Alapelv hangsúlyt fektet a nők helyzetére és fontosságára

Az Isteni Alapelv szerint Isten a férfiasság és a nőiesség kettős jellemvonásaival bíró lény, és ezzel azt állítja, hogy a férfi csak akkor lehet Isten teljes tükörképe, ha házasságban egyesül egy nővel, és fordítva. Másodszor, Moon tiszteletes úgy tekint a Biblia kulcsfontosságú szereplőire, hogy a helyreállítás a családban történik meg, nem csak egy adott személy győzelmei révén, ez pedig azt jelenti, hogy a nők szerepe egyformán fontos.

Az Isteni Alapelv csak rá jellemző módon egy szenvedő Istenről beszél, akit a mi Szülőnkként mély szomorúság tölt el, látva bűnös, tragikus életünket. 

Az Isteni Alapelv megkülönböztető jegye az a kinyilatkoztatás, miszerint Isten mindenek előtt a mi Szülőnk, és a mi Szülőnkként a szenvedés Istene, aki az ember bűnbeesése óta kimondhatatlan bánatban él, mert egy olyan világ jött létre, amelyben Isten gyermekei a harc, a bűn, az igazságtalanság, a szegénység és a pusztítás poklában élnek a földön.

Az Isteni Alapelv a legújabb tudományos ismeretekkel összhangban lévő teológia.

Az Isteni Alapelv kijelenti, hogy a vak hit ideje véget ért, és hogy a mai modern korban az emberek csak olyan vallásos tanítást tudnak elfogadni, amely logikus, és amely összhangban van a tudományos ismeretekkel. Azok, akik a Mennyei Alapelvet meghallgatták, meglepődnek a logikus magyarázatokon, a tanítás következetességén és a modern tudománnyal való összeegyeztethetőségén.

Az Isteni Alapelv összhangot teremt a keleti vallások bölcsessége és gondolkodásmódja, valamint a Nyugat központi vallása, a kereszténység között.

A neves történelemtudósok, mint Arnold Toynbee megjövendölték, hogy a világ új kultúrája a keleti és a nyugati kultúra egyvelege lesz. Az olyan tanítások, mint az Isteni Alapelv összhangot teremt a két hagyományvilág között, lényeges az egyesített és békés világ jövője szempontjából.

Az Alapelv kimondja, hogy Isten akarata nem valósult meg, mivel az emberiség elbukott a saját felelősségének teljesítésében.

Az Alapelv szerint Isten mindig beteljesítette saját felelősségét, hogy a jóság világát építse fel, de az emberek tudatlanok és hanyagok a felelősségrészüket illetően; ezért a világ még nem abban az állapotában van, amilyennek a kezdetekben eltervezte Isten. Meg kell értenünk, hogy kik vagyunk, el kell vágnunk magunkat Sátántól és helyreállítani a világot Istennek.

Igaz Szülők az Isteni Alapelv egyedi koncepciója.

Az Alapelvben az emberek végső célja, hogy “Igaz Szülőkké” váljanak. Igaz Szülő az a férfi vagy nő, aki szívében és lelkében egy Istennel és éretté vált ahhoz, hogy Istenközpontú családot hozzon létre, úgy szeretve mindenkit, ahogy a Mennyei Szülőnk, Isten szeret mindenkit. Az Egyesítősök úgy tekintenek Moon tiszteletesre és feleségére, mint az emberiség első Igaz Szüleire, a pár, akik utat törtek mindannyiunknak , hogy Igaz Szülővé váljunk. Az a világ, ahol minden felnőtt Igaz Szülő, az bűn és önzőség nélküli lenne, és nem lenne szükség rendőrségre illetve hadseregre.

Egyedi az Isteni Alapelv megértése a Messiásról.

Moon tiszteletes azt tanítja, hogy minden férfinak és nőnek messiássá kéne válnia, azaz olyan személyekké, akik lélekben és testben egyek Istennel. Azt tanítja, hogy a párok egymás “messiásai”, a gyerekek a szülők messiásai, mert a szerető családi kapcsolatok által tökéletesedik a szívünk. Bátorítja követőit, hogy törzsi messiásokká váljanak, visszavezetve minden rokonukat Istenhez, illetve nemzeti messiásként nemzetüket Istenhez.

> A Mennyei Királyság a Földön és a Mennyben ekkor fog valósággá válni.

A zsidó tanítókhoz hasonlóan, Moon tiszteletes is azt vallja, hogy a Messiás azért jön, hogy megalapítsa a Mennyei Királyságot a földön. Nem kell várnunk halálunkig, azért, hogy Istent megtapasztalhassuk a Mennyben. Valójában most van az az időszak, amikor Isten mindent előkészített, hogy királyságát valósággá tegye a földön.

 

vissza az oldal tetejére

 Tanúságtételek Moon tiszteletes mellett  | Ismerje meg a békenagyköveteket  | Kapcsolat  |  Oldaltérkép


Copyright 2007 FFWPU Minden jog fenntartva.