Főoldal

Sun Myung Moon tiszteletes:

A tanításai

Moon Tiszteletes

Amit tudósok mondanak a tanításaival, az Isteni Alapelvvel kapcsolatosan

Dr. Warren Lewis, vallástudós és szerző, Egyesült Államok

Akiknek van szemük arra, hogy mögé lássanak Moon könyvének, az Isteni Alapelvnek a keresztény traktátusi felszíne mögé, már felfedezték, hogy dolgozik benne ez a vele született egyesítés. A négypozíciós alapról szóló tana bizonyos értelemben a központi konfuciánus etikai szerkezet metafizikai kiterjesztése. A második eljövetel uráról szóló tana talán a buddhista lélekvándorlás fogalmának eredeti átdolgozása, eszkatológiailag újraértelmezve, a gondviselésbeli tisztség vagy funkció vándorlásává alakítva. A jóvátételről szóló tana valószínűleg az egész Keletre jellemző karma fogalmának historizált, köztulajdonba vett változata. Moon keresztény sintó verziója rendkívül hasonló a mi saját amerikai polgári vallásunkhoz. Az ősök imádásának átdolgozása a communio sanctorumnak egy erősen árnyalt tolmácsolása. Istenről való megértése a taoizmus jin-jangját testesíti meg, és ahhoz az állításhoz jut onnan, hogy Isten mind férfias, mind nőies, mind szellem, mind logosz. Nem tétovázom azt mondani, hogy Moon legalábbis a Kelet Tertullianusa. Olyan, aki – Harnack mondását parodizálva – először valósította meg (ha Kanzo Uchimurát nem számítjuk) egy nagyon tömör stílusban „a keresztény evangélium agyafúrt keletiesítését”.

Dr. Thomas Boslooper, a Holland Református Egyház az Egyesült Államokban tagja, a bibliai tanulmányok korábbi professzora az Egyesítő Teológiai Szemináriumon, USA

Ahogy olvasom az Isteni Alapelvet, és kapcsolatba kerülök az Egyesítő Egyházzal, egy éve az a gondolat jár az eszemben, hogy az Egyesítő Teológia létrehozása és fejlesztése Sun Myung Moon tiszteletes szívében és agyában a legradikálisabb, legerőteljesebb és a legkonstruktívabb erő a bibliai tanulmányok jövője szempontjából a protestáns reformáció óta.

Azért mondom ezt, mert az egyik fő vád Moon tiszteletes és az Egyesítő Teológia ellen, hogy az nem keresztény, hogy nem igaz Isten szavára, és hogy az Egyesítő Egyház tagjai soha nem olvassák a Bibliát. Az igazság az, hogy az Egyesítő Mozgalom nagyon autentikusan keresztény, annyira, hogy ez megijeszti azokat az embereket, akik szeretnek keresztények lenni, de a szívükben tudják, hogy valójában nem azok. Az Egyesítő Egyház tagjai, ahogy mostanáig megfigyeltem, ugyanolyan komoly tanulmányozói a Bibliának, mint ahogy bárhol máshol láttam.

Dr. Shuki Ben-Ami, az Emil Frank Intézet dékánja Jeruzsálemben

Az életem a Bibliával kezdődik, és a Bibliával végződik. Gondolkodom a Bibliáról. Álmodom a Bibliával. Nincsenek véletlen egybeesések az életben. Amikor nyolc éves voltam, rábukkantam egy könyvre a szent iratokról, és más könyvek is voltak benne, mint a miénk. Az apám azt mondta, ne olvassam, mert nem a mi könyvünk. De én kinyitottam, és elolvastam Jézus Krisztus, Dávid fia, Ábrahám fia genealógiáját. A nevem Józsué. Ugyanaz a jelentése, mint Jézus nevének. Az apám Dávid. Az ő apja Ábrahám. Azt mondtam: „Ez az én könyvem.” Nekem nincs Ószövetségem és Újszövetségem. Bibliám van. Most Moon Atyának köszönhetően, nem egy Ószövetségem, egy Újszövetségem és egy Isteni Alapelvem van. Csak egy szent könyvem van.

Dr. Richard Quebedeaux, vallástudós és szerző, USA

Az Alapelv „ereje” összefüggő jellegéből, abból a képességéből ered, hogy – ha helyesen értik és gyakorolják – át tudja formálni az embereket, és radikálisan megváltoztatni a kapcsolatukat Istennel, másokkal és a saját „igaz énjükkel”. Mindenki azt akarja, hogy szeressék, hogy gondoskodjanak róla tényleges, kézzelfogható módon, amelyet valójában meg tud tapasztalni. Békére, harmóniára vágynak, de a világ ebben a jelenlegi, bűnbe esett állapotában nem nyújtja ezeket a vágyott tulajdonságokat. Ehelyett az emberek megosztottak és elidegenedettek egymástól majdnem mindenütt. Csupán önmagukra koncentrálva, neheztelnek, amikor nem kaphatják meg, amit akarnak, és nehezményezik más, „hatalmasabb” emberek sikerét, akik elérték, amire ők maguk vágynak, és nem osztják meg velük. Moon tiszteletes gondolkodásában a neheztelés minden emberi konfliktus gyökere. A neheztelés bosszúvágyhoz vezet, és ennek a következménye a megosztottság, a háború és a kirekesztés, inkább, mint a kibékülés és a béke. Azok, akik hatalmat szereznek, csak saját magukért és a saját érdekeikért használják azt. Akkor minden gyakorlati okból, mindenki más mehet a pokolba. Moon tiszteletesnek azonban más a megközelítése a hatalomhoz. Az Egyesítő rendszerben a hatalom rendkívül fontos. Ezért akarja minden követőjét vezetővé képezni. De a Moon tiszteletesféle hatalom forrása inkább az önfeláldozásban, mint az önfelnagyításban rejlik. Itt az emberek és társadalmi kapcsolataik megváltoztatására irányuló erő Isten (Isten szívének) szeretetén alapul, amely nem „önközpontú szeretet”, hanem inkább az a motiváció, hogy úgy szeressünk másokat, hogy ezt teljesen megtapasztalhassák a mindennapi életükben. A vezetők a jóságuk által hivatottak hatalmat szerezni. A jóság így a másokért, még az ellenségeinkért is való szeretet gyakorlása.

Dr. Herbert Richardson, a vallástudományok professzora a Torontói Egyetemen, Kanadában

Az Egyesítő Egyház egy autentikus keresztény csoport, bár ez valami újszerű kombináció. Református, katolikus és wesleyánus. Mindhárom hagyomány egyesítése. Továbbá, bár a családra helyezett erős hangsúlya a keleti hátteréből származik, Horace Bushnellnél is megtalálható. Én magam nem látom be, miért kellene olyan ellenségesnek lennünk ezzel a csoporttal, vagy olyan buzgón eretnekeknek bélyegeznünk őket. Az Egyesítő Egyház mind ortodoxabb, mind kreatívabb a szent iratokkal és a keresztény hagyománnyal való bánásmódban, mint sok más jelenkori egyház. Örülnünk kellene a buzgalmának, és szívesen tanulnunk a teológiájából. (a szerző kiemelése)

Joseph H. Fichter, S.J., néhai jezsuita rendi vallásszociológus a New Orleans-i Loyola Egyetemen, Louisiana államban, az Egyesült Államokban

Közhelyszerű megfigyelés, hogy a család a társadalom erkölcsi alapja, és hogy a vallás alkotja a családi összetartás erkölcsi kötelékét. Szlogenektől hemzseg a családi élet dicsőítése. A család, amely együtt imádkozik, együtt marad. Egy közösség erkölcsi szintje a családjainak az erkölcsi szintjét tükrözi. Az egyesítő ideológia hangsúlyozza a család központi helyzetét egy vallásos kultúra fenntartásában és egy szellemi hagyomány átadásában. Harvey Cox megjegyzésével zárhatjuk le: „Itt van egy mozgalom, amelynek sikerül összekapcsolnia a vallási egyetemességet, a pünkösdi meghittséget, egy melegen támogató családot és egy programot Isten földi királyságának az állítólagos építésére. Egy ilyen erős keveréket nem lehet könnyen elutasítani.”

Prof. Dr. Paul Schwarzenau, a protestáns teológia és az összehasonlító valláselmélet (nyugalmazott) egyetemi tanára a Dortmundi Egyetemen, Németországban

Mindig érdekeltek bizonyos gondolatok az Isteni Alapelvből, amelyekkel kapcsolatban a keresztény egyházak nem engedhetik meg maguknak, hogy figyelmen kívül hagyják őket. Függetlenül az én nézőpontomtól protestáns teológusként, vagy valójában éppen e miatt, azon a véleményen vagyok, hogy a kereszténység egy olyan pontra ért, ahol tovább kell fejlődnie a nagy világvallásokkal és az Európán kívüli kultúrákkal való kapcsolat által. A kereszténységnek meg kell találnia a bátorságot, hogy megszabadítsa önmagát a nyugati kultúrszféra korlátaitól.

A kiváló pszichológus, C. G. Jung tanítása szerint Jézus Isten Királyságát hirdetve jelent meg, amelynek természetes módon kellene felvirradnia a földön, de az élete a kereszten végződött, és a királyság helyett az egyház, illetve az egyház és a világ közötti szétválás jött létre. A kereszténység történelmében nagyon kevés kísérlet történt ennek a hasadéknak az áthidalására. Az Isteni Alapelv azonban részletesen kutatja ezt. Az Alapelv szerint a tökéletessé vált világegyetemben Isten csak a tökéletes emberi lények által tökéletesedhet és teljesedhet ki egészen. Ez az isteni elmélete, amely végre összhangban van az ember méltóságával. Továbbá, ez az elmélet megfelelő a modern ember számára, aki a partnerséghez és a demokráciához kötődik.

Valamennyiünkben, ahogy az egyházakban is, van egy kis darab „második eljövetel”, egy tudat alatti törekvés egy tökéletesebb emberfilozófia iránt, amely mind a szellemi, mind a fizikai valóságot átöleli. Van ezért egy megújult hangsúly az apokaliptikus dolgokon a mai egyházakban. Van egy kutatás nemcsak a szellemi dolgok megvalósítására, hanem az eszményére is, „amint a mennyben, úgy a földön is”. Egy ilyen valóságra törekedve, testvéri párbeszédbe kezdhettünk az Egyesítő Mozgalommal, kölcsönösen ösztönözve egymást, és megerősítve képességeinket a reményre.

Monsignore Antonio Jose Plaza, La Plata érseke, La Plata, Argentína

Úgy vélem, hogy az Egyesült Államok Kongresszusa előtt mondott beszédében az alapvető pont, amelyet Moon tiszteletes hangsúlyozott, az volt, hogy Isten segítsége nélkül egy nemzet vagy társadalom sem érheti el a céljait. Ez teljesen egyetértésben van a katolicizmus örök üzenetével.

M. Darrel Bryant, vallástudós és szerző, USA

Nem lehet elutasítani vagy könnyedén félretenni az Isteni Alapelv eszkatológiai látomását, annak egyetemességével, a jövő fontosságának állításával, inkluzivitásával a tudománnyal és más vallásokkal való kapcsolatában, a család igenlésével és azzal az elhatározásával, hogy egy helyreállított világot teremtsen. Inkább provokálnia kellene legalább a keresztény közösségeket, hogy újragondolják eszkatológiai elkötelezettségeiket…

… tekintet nélkül arra, hogy mit hoznak fel az Egyesítő Egyház krisztológiája ellen, ők magasabb szinten, a szívükhöz közelebb tartják Jézus Krisztust, aki sokkal jobban ott van az eszükben és a lelkükben, mint sok kereszténynek, akiket valaha ismertem életemben, akik… a hagyományos megfogalmazásokat állítják Jézus Krisztus személyéről és munkájáról.

… 1976 júniusában, azon a szemináriumi karon beszélve, amelynek én is tagja vagyok, Moon tiszteletes azt mondta, hogy az emberek gyakran teszik fel ezt a kérdést: „Mit csinál Moon tiszteletes, vagy mire próbálja rávenni az embereket?”, és Moon tiszteletes válasza az, hogy megpróbálja rávenni az embereket, hogy Jézus Krisztus életét éljék.

Metropolita Paulos Mar Gregorios, Az Egyházak Világtanácsának korábbi elnöke

… amikor együtt dolgozunk önnel az emberiség egységéért, a saját hitünkön és hagyományainkon állunk, miközben osztjuk önnel az ön nagy vízióját a mindennek a középpontjában lévő Istenről és egy mindent átölelő szeretetről az egész emberiség iránt… Megfogadjuk, hogy a saját vallási hagyományainkban gyökerezve, együtt dolgozunk önnel Isten akaratának beteljesítéséért.

Irving Hexham, a vallástanulmányi tanszék professzora a Calgary Egyetemen, Kanadában

Moon tiszteletes nyilvánvalóan egy nagy vallási látnok, aki egy sorba tartozik a történelem legnagyszerűbb vallásos alakjaival. Nyilvánvalóan egy nagyon tehetséges, távolba látó egyén, akinek kifinomult érzéke van a történelem és Isten gondviselése iránt.

Dr. Hycel Taylor, a Második Baptista Egyház rangidős lelkésze, Illinois állam, USA

Sun Myung Moon tiszteletes: Az első helyen elismerést érdemel azért, amiért hajlandó nemcsak a teológiáját alávetni más neves vallástudósok és kritikusok alapos vizsgálatának és kritikájának, hanem az életét is aláveti az elkerülhetetlen bírálatnak és vitának, ami az ilyen nyíltságot kíséri. Krisztus, Krisna, Konfucius, Buddha, Mohamed, Gandhi, Malcolm X és ifj. Martin Luther King szent hagyományán áll. Ez egy megszentelt hagyomány, amit sok szenvedés és áldozat jelöl.
A második helyen elismerést érdemel azért, mert létrehozott egy eszményi mintát arra, hogy felállítson egy sztenderdet az emberiség teremtése eredeti eszményi állapotának, nevezetesen az Istennel, önmagunkkal és másokkal való szellemi egység állapotának az elérésére. Egy társadalmi töredezéssel teli világban, amely a család lerombolásához vezetett, egy családi teljesség modell önmagában gyógyír a kétségbeesett emberi szív számára…

 

Ugrás a lap tetejére

 Tanúságtételek Moon tiszteletes mellett  | Ismerje meg a békenagyköveteket  | Kapcsolat  |  Oldaltérkép


Copyright 2007 FFWPU Minden jog fenntartva.