Főoldal

Sun Myung Moon tiszteletes:

A munkássága

Unification Church

Az Egyesítő Egyház:

Az Egyesítő Mozgalommal kapcsolatban gyakran feltett kérdések: 
Előítélet, mítoszok, viták és az igazság
Az 1954-ben, Szöulban, (Koreában), Moon tiszteletes által, a Szentlélek Társasága a Világ Kereszténységének Egyesítéséért néven megalapított Egyesítő Mozgalom évtizedekig Egyesítő Egyházként volt ismert világszerte. Az 1950-es évek végétől kezdve, amikortól nemzetközi misszionáriusokat küldtek ki, az Egyesítő Egyház gyorsan elterjedt a Föld minden szegletében. Az Egyesítő Mozgalom sikere intenzív, ezen új, fiatal hit világszintű üldöztetését és meg nem értését hozta magával.

1. A múltban Moon tiszteletest és mozgalmát világszerte üldözték. Miért?

Az Egyesítő Mozgalom tevékenységei hatást gyakoroltak a kultúra csaknem minden területére: a tudományra, a filozófiára, a vallásra, a médiára, az orvoslásra orvostudományra, a társadalmi munkára szociális intézményekre, és így tovább. Ennek, és a mozgalom gyors növekedésének eredményeként - ahhoz hasonlóan, amivel más új vallási vezetők és mozgalmak is szembesültek a múltban - egy világszintű üldöztetési időszakon ment keresztül; az újat különösnek és fenyegetőnek látták.

A történelem azt mutatja, hogy az üldöztetés az új vallási vezetők számára az üldöztetés természetszerű út normál kurzusa. Jézust például "istenkáromlónak" bélyegezték meg korának vallási vezetői. Tacitus, a római történész történetíró ezt írta: „Van egy csoport, a keresztények, akiket az undoruk miatt utálnak.”

Moon tiszteletes nem tartja negatívnak az üldöztetést; az igaz vallási mozgalmak virágzanak és tevékenykednek az üldöztetés alatt.

2. Manapság kevesebb a Moon tiszteletessel és a mozgalmával szembeni üldöztetés. Miért?

Igen, mára az üldöztetés nagymértékben véget ért. Ennek egyszerű az oka. 60 év után sokan jól ismerik és nagyra értékelik Moon tiszteletes és az Egyesítő Mozgalom óriási munkáját.

Az Egyesült Államok legnagyobb példányszámban megjelenő hírmagazinja, a Newsweek magazin egyik cikke megerősíti ezt a tényt (2006. szeptemberi szám). A cikk szerint „az Egyesítő Egyház mára messze túlnőtte a róla szektaként élő képet”. Ugyanakkor "kulturális újítóként" és "irányzatkezdeményezőként" dicséri azokat, akik csatlakoztak Moon tiszteletes Egyesítő Egyházához és más, újabb keletű vallási mozgalmakhoz. Azt mondja, akként különböztették meg magukat, amit a szociológus Wade Clark Roof 1993-as könyvének címében „A keresők generációjának” ( 'A Generation of Seekers') nevez.

A cikk idézi Dean Hoge-ot, a Catholic University of Amerika (Amerikai Katolikus Egyetem) szociológusát: „A Transzcendentális Meditáció (Maharishi) vagy Sun Myung Moon tiszteletes követői, a Hare krisnások, a szcientológusok vagy azok az emberek, akik úgy nevezték magukat, Jesus Freaks (Jézus-őrültek), kétségtelenül kisebbségben voltak a fellendülést előidézők között. De ők voltak az irányzatkezdeményezők. Kulturális újítók voltak, és olyan új dolgokat mutattak be a kultúránknak, amelyek még mindig megvannak”

3. Mit mondanak a vallástudósok Moon tiszteletes üldöztetéséről?

Kiváló vallástudósok elemezték Moon tiszteletes üldöztetését. Harvey Cox professzor a Harvard University (Harvard Egyetem) vallástudósa a Myths Sanctioning Religious Persecution (A vallási üldöztetést szentesítő mítoszok) című cikkében rámutat arra, hogy az Egyesítő Egyházról szóló történetek a médiában a vallásellenes irodalom tipikus műfajához tartoznak. Ezek a hamis mítoszok alapvetően a következőképpen szándékoznak leírni egy vallási csoportot: A csoport be fog csapni ("mennyei csalás"); külföldi befolyás (a pápa vagy a KCIA: Koreai Központi Hírszerző Ügynökség) alatt áll; a vezető egy szálhámos; és a csoport a "szemmel verés" módszerét alkalmazza, hogy foglyul ejtse a tagjainak az elméjét és a lelkét. A sztereotípiák a csömörig folytatódnak.

Egy másik vallástudós, dr. Herbert Richardson a következő táblázatot alkotta, hogy megmutassa a párhuzamokat Moon tiszteletes üldöztetése és a katolicizmus, illetve a judaizmus történelmi üldöztetése között. Az idézet az alábbi műből való: Herbert Richardson, ed., New Religions and Mental Health. (Új vallások és mentális egészség) New York and Toronto: The Edwin Mellen Press, 1980

Párhuzamok az üldöztetésben: antikatolicizmus,
antiszemitizmus és antimoonizmus

Világhatalomra törnek.
A pápa arra törekszik, hogy uralkodjon a világ fölött.
A zsidók arra törekszenek, hogy uralják a világot (The Protocols of the Elders of Zion- Sion vénjeinek jegyzőkönyvei).
Moon arra törekszik, hogy uralkodjon a világ fölött.

Nem hiteles vallások.
A katolicizmus nem egy igazi vallás, hanem egy politikai rendszer.
A judaizmus nem egy vallás, hanem egy politikai rendszer.
Az Egyesítő Egyház nem egy egyház, hanem egy politikai élcsoport.

Külföldi hatalmat követnek.
A katolikusok nem lojális amerikaiak, hanem Rómához, egy külföldi hatalomhoz lojálisak.
A zsidók nem lojális amerikaiak, hanem Izraelhez lojálisak.
Moon arra tanítja az amerikaiakat, hogy Koreáért harcoljanak.

Csak a pénz érdekli őket.
A katolikus egyház kizsákmányolja a szegényeket, hogy pompás templomokat építsen és földet vásároljon.
A zsidók tényleg csak a pénzt hajhásszák.
Moon azt állítja, hogy próféta, de valójában csak a haszonra pályázik.

Agymosást végeznek a tagokon...
A papok elnyomják a fiatalok lelkét, irracionális babonákat nevelve beléjük.
A judaizmus egy törvényhez ragaszkodó, törzsi szervezet, rituális és észellenes.
Moon agymosást végez a követőin.

Irányítják a fiatalok életét
A katolikusok irányítják fiatal követőik életét, azt tanítva, hogy a szex bűnös dolog.
A zsidók irányítják fiataljaik életét, bűntudatot ébresztve bennük, ha más vallásúval akarnak házasodni.
Moon irányítja a fiatalok életét azzal, hogy a szüzességük megtartására tanítja őket, aztán elrendezi a házasságukat.

"Mennyei csalást" alkalmaznak
A katolikusok feloldozzák a hazugságot "elhallgatott gondolatként".
A zsidók mindig hazudnak.
A moonik nem mondanak igazat, hanem "mennyei csalást" alkalmaznak.

Szétválasztják a családokat.
A katolikusok arra csábítják a gyerekeket, amikor azok még túl fiatalok, hogy önmaguk döntsenek, hogy apácák vagy papok legyenek.
A zsidók elrabolják idegen népek gyermekeit aljas célokra.
Moon arra csábítja a fiatalokat, hogy hagyják el a családjukat.

Furcsán néznek ki.
A katolikusok barna bőrűek (latinok), és túl sok gyerekük van.
A zsidóknak görbe orruk van, és bélférgesek.
A mooniknak üveges a szemük, és alultápláltak.

Ezekből a párhuzamokból láthatjuk, hogy semmi új nincs abban a fajta üldöztetésben és meg nem értésben, amelyben Moon tiszteletes és az Egyesítő Egyház részesült a kezdetekben.

4. Hogyan érthetem meg Moon tiszteletest és mozgalmát?

Az egyetlen valódi út személyesen tanulni a tanításairól és a munkáiról. Ez a weboldal egy jó kezdet. Valójában az igaz vallásos mozgalmak üldöztetés alatt lendülnek fel és virágzanak. Egy Isteni Alapelv szemináriumon való részvételhez keresse az önhöz legközelebbi Családok Szövetsége a Világ Békéjéért és Egységéért központot. Nézze meg Kapcsolat oldalunkat.

5. Milyen álláspontra helyezkedjek, ha bizonytalan vagyok abban, mit gondoljak Moon tiszteletesről és munkásságáról?

Moon tiszteletesről tűnődve néhány gondolkodó embert a Gamáliel nevű zsidó vezető Sanhedrinnek (főtanácsnak) adott tanácsa vezetett a keresztények új szektájára vonatkozóan, amely így van leírva az Újszövetségben, az ApCsel 5:38-39-ben: „Ezért mondom nektek, hagyjátok békén ezeket az embereket, és engedjétek őket szabadon. Ha ez az elgondolás vagy mozgalom emberektől származik, magától felbomlik. De ha Istentől van, nem tudjátok szétoszlatni őket, és úgy látszana, mintha Istennel szállnátok szembe.”

6. Volt börtönben Moon tiszteletes az Egyesült Államokban adócsalásért?

Igen. Azonban az ügyet alaptalannak, vallási és a faji üldöztetés eredményeként megvétózták. Egy addig példa nélkül álló, Moon tiszteletes támogatását célzó összefogásban negyven vezető csoport és egyén - beleértve fő vallási szervezeteket és jogtudósokat - írt alá egy amicus curiae (a törvényszék barátja) jegyzéket Moon tiszteletes megvédése érdekében az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságához. Később egy Orrin Hatch által vezetett kongresszusi albizottság arra a következtetésre jutott, hogy „inkább az igazságtalanság, mint az igazság érvényesült”. Ritkán történt ilyen felzúdulás az Egyesült Államok jogtörténetében, mint amilyet a vallásos közösségek és polgári szabadság szervezetek tettek Moon tiszteletes támogatására.

Amennyiben többet szeretne olvasni az Egyesült Államok igazságszolgáltatásának ezen konspirációs cselszövéséről, látogasson el ide: Sun Myung Moon tiszteletes üldöztetése és perbefogása az Egyesült Államok kormánya által.

7. Ez volt Moon tiszteletes egyetlen bebörtönzése?

Nem. Moon tiszteletest hatszor börtönözték be igazságtalanul, és háromszor kínozták meg. Kétszer volt börtönben a kommunista Észak-Koreában, kétszer a japán imperialista kormány vetette börtönbe, amely 40 évig uralkodott Korea fölött, és egyszer a dél-koreai kormány az 1950-es években. Más vallási vezetők, akiket szekuláris hatóságok börtönöztek be (csak hogy néhányat említsünk): Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Szent Ferenc, Loyolai Szent Ignác, George Fox és, természetesen, Jézus Krisztus. Akik ismerik Moon tiszteletest, megpróbáltatásait a becsület érdemrendjeiként látják, amelyek egy rendíthetetlen hitű embernek lettek adományozva.

8. Hogyan szponzorálja az Egyesítő Mozgalom a tevékenységeit?

Két fő pénzforrás van: a tagoktól származó adományok, ahogy minden más vallási szervezetnél, és olyan vállalkozásoknak az adományai, amelyeket Moon tiszteletes hozott létre világszerte például a halászat, egészséges ételek előállítása és hajóépítés területén.

9. A Moon tiszteletes által alapított vállalkozások közül sok felvirágzott, és sok adakozik a mozgalom javára. Hogyan használják ezeket az alapokat?

Moon tiszteletesnek van egy vezérelve, hogy az adományoknak csak egy töredéke legyen a mozgalom fenntartására fordítva. Az alapok nagy részét a világ szolgálatára használják. Ami a gazdagokat illeti, az Egyesítő Mozgalom sokkal szegényebb, mint más világszintű vallások és egyházak. Ez azért van, mert az egyházi forrásokból sokat szentelnek nem egyházi tevékenységekre, mint például vallásközi békekonferenciákra. Moon tiszteletes és korai követői kezdetben nyomorúságos körülmények között éheztek egy elszegényedett országban, hogy egy olyan alapot építsenek, amely az egész emberiséget szolgálhatja a jövőben.

10. Mi a helyes neve Moon tiszteletes vallási mozgalmának és követőinek?

"Egyesítős" a megfelelő név Moon tiszteletes saját hitközösségének a követőjére, amely most a Családok Szövetsége a Világ Békéjéért és Egységéért néven ismert. Egy régebbi lekicsinylő kifejezés, a "mooni", nagyrészt kiesett a használatból, és az Egyesítősök kifejezés az elterjedtebb.

11. Mik Moon tiszteletes tanításai?

A tanításait Isteni Alapelvnek hívják, és a könyv megrendelésével vagy Isteni Alapelv szemináriumokon való részvétellel lehet megtanulni, amelyeket a helyi Családok Szövetsége a Világ Békéjéért központ szponzorál.

12. Sok vállalat felvirágzott azok közül, amelyeket Moon tiszteletes alapított. Elfelejtette az Egyesítő Mozgalom szerény kezdeteit?


Ami a gazdagokat illeti, az Egyesítő Mozgalom sokkal szegényebb, mint más világszintű vallások és egyházak. Moon tiszteletes és korai követői szó szerint éheztek egy elszegényedett országban, hogy egy olyan egyházi alapot építsenek, amely az egész emberiséget szolgálhatja a jövőben. Ma az a fontos kérdés, hogyan használjuk a pénzt. A cél a világot szolgálni vele.

13. Gyakorolja az Egyesít Mozgalom az agymosást? Különböznek a tagtoborzó módszerei más egyházakétól? Alkalmaznak bármiféle kényszert?

Nem. Az Egyesítő Egyház nem gyakorol semmiféle agymosást. Ezt a vádat teljesen visszautasította mind a bíróság, mind kiváló társadalomtudósok. A jól ismert harvardi teológus, Harvey Cox például jól összefoglalta ezt ebben az Egyesítő Egyházról és az "agymosásról" szóló idézetben: „Az 'agymosás' szónak nincs elfogadható helye a tudományos vagy pszichiátriai körökben, és majdnem teljesen arra használatos, hogy egy olyan folyamatot írjon le, amely által valaki olyan meggyőződésre jutott, amellyel egy másik nem ért egyet.”
A Syracuse University (Syracuse Egyetem) híres pszichiátere, Thomas Szasz egyszerűen azt mondja, senki nem tud "agyat mosni". Az "agymosás" inkább, mint sok más drámai kifejezés, egy "metafora". Hozzáteszi: „Egy személy nem tudja jobban kimosni egy másik agyát kényszerrel vagy rábeszéléssel, mint amennyire vérzést okozhat benne egy éles megjegyzéssel. Ha nincs olyan, hogy agymosás, mit jelent a metafora? Az egyik legegyetemesebb emberi tapasztalatot és eseményt jelképezi, nevezetesen, hogy az egyik ember befolyásolja a másikat. Azonban nem nevezünk mindenféle személyes vagy pszichológiai hatást 'agymosásnak'. Fenntartjuk ezt a kifejezést annak a befolyásnak, amelyet helytelenítünk.”

Néhány túlreklámozott bírósági eset után, beleértve az "emberrablás és átprogramozás" vitáját, a bíróságok elutasították, és továbbra is elutasítják az "agymosásról" szóló elméletek bizonyítottként való elismerését. Az elméleteket áltudományként visszautasították, és többé nincs helyük a tudományos társadalomban. Így a tudomány győzedelmesen igazságot szolgáltatott ebben a témában.

Dr. Eileen Barker, a London School of Economics (Londoni Közgazdasági Iskola) szociológia professzora The Making of a Moonie: Choice or Brainwashing? (Moonivá válás: választás vagy agymosás?) című könyvében egy döntő tanulmányt és kutatási eredményt adott közre az Egyesítő Egyházban való megtérésről. Kimerítő kutatást végzett az Egyesítő Egyházban való megtérés folyamatáról. Visszautasította az "agymosás" elméletet magyarázatként, mert azt írja, hogy ez nem indokolja sem azt a sok embert, akik részt vettek az Egyesítő Egyház (tagtoborzó) gyűlésein, de nem lettek tagok, sem a tagok önkéntes kilépését. Ráadásul nem tapasztalt kényszert a megtérés folyamata alatt.

Az agymosás és a gondolkodás fölötti uralkodás mítosza

Az 1960-as és 1970-es években az új vallási mozgalmak szaporodásával az Egyesült Államokban sok szülő megijedt attól a hirtelen életmódváltozástól, amit felnőtt gyerekeik mutattak, miután egy új hitre tértek. Ezek közül a fiatal felnőttek közül sokan abbahagyták az iskolát, és teljes időben az új hitközösségükben végzett munkának szentelték magukat, gyakran a külső megjelenésüket is megváltoztatták (lásd a Hare krishna keleti ruháit), és minden pénzüket a csoportnak adományozták. Néhány szülő, mivel képtelen volt elfogadni a gyerekének ilyen fajta megtérési tapasztalatát, hivatásos "hittörőket" (faith breakers) bérelt fel, hogy illegálisan elrabolják felnőtt gyerekeiket, bezárják őket, és "megtörjék" őket, amíg meg nem tagadják új hitüket.

Így született meg az 1970-es évek elején egy új házi iparág, amelyet "átprogramozásnak" kezdtek hívni, kétségtelenül a fellendülő számítástechnikától kölcsönözve a kifejezést. Pontosabban, ezek a "bérelhető fegyverek" hivatásos "hittörők" voltak, akik az áldozataikat számtalan órányi bezárással, a vécéhasználat korlátozásával, teológiai szónoklatokkal, becsmérléssel, alvás- és ételmegvonással, bűntudat- és fizikai fájdalomkeltéssel terrorizálták. Lényegében az áldozatok szellemi erőszaknak voltak kitéve, amíg "be nem vallották", hogy nem hisznek többé az új hitükben.

Ugyanakkor a bíróságok és a végrehajtó hatalom elkezdték felismerni, hogy az egyének jogait sárba taposták, és súlyos ítéleteket hoztak az emberrablók és támogatóik ellen.

Az új vallási mozgalmak tagjainak százai szenvedtek az emberi jogok megsértésétől ezeknek a hivatásos hittörőknek a karmai között, és sok család hullott szét. Az 1970-es és 1980-as éveknek ez a társadalmi jelensége az egyik legrosszabb példaként lesz számon tartva az emberi jogok durva megsértésére az Egyesült Államok történelmében.

14. Dicsőítenek az Egyesítősök egy kimagasló emberi személyiséget, Moon tiszteletest?

Az Egyesítősök vallási vezetőjükként és szellemi szülőjükként szeretik és követik Moon tiszteletest. Nem imádkoznak hozzá, nem imádják, vagy nem magasztalják fel a személyét. Világszintű tagságunk nagy része soha nem is látta még Moon tiszteletest. Hogyan áldhatna meg és védelmezhetne Isten egy olyan mozgalmat, amely egy ember személyét magasztalja?

15. Mit jelent az Egyesítős "Igaz Szülők" kifejezés?

Az Egyesítős teológia szerint eredeti őseinknek meg kellett volna alapítaniuk a Mennyei Királyságot a Földön, istenközpontú családokat hozva létre. Isten egész munkája arra irányult a gondviselési történelem színfalai mögött, hogy egy abszolút egységben lévő, istenközpontú pár és család megvesse a lábát a földön. Az Egyesítősök hisznek abban, hogy Moon tiszteletesnek és feleségének sikerült az első Igaz Szülőkké válniuk, megalapítva egy istenközpontú családot és vérvonalat. De minden embernek Igaz Szülővé kell válnia. Moon tiszteletes és a felesége az egész emberiség számára kitaposta az utat, hogy létrehozzák ezeket a családokat, amelyek központi intézmények lesznek a Mennyei Királyság számára a földön.

AZ ő SZAVAIVAL: Moon tiszteletes válaszai az Egyesítő Egyházzal kapcsolatos kérdésekre; részlet egy tudós, dr. Frederik Sontag által készített, 1977-ben publikált interjúból:

Dr. Sontag: „Azzal vádolják, hogy tekintélyelvű, sőt diktatórikus és militarista. Mit mondana a saját tekintélytudatáról, és hogyan gyakorolja azt? Hogyan fejezné ki a saját tekintélyét a tagokkal való kapcsolatban?”

Moon tiszteletes válasza: „Valójában senki nem gondolná ezt így, aki igazán ismeri az Isteni Alapelvet. Ez csak a külső megjelenés. Csak első pillantásra mondhatja valaki azt, hogy tekintélyelvű vagyok. De ” - mondja - „ha mélyebben megnézzük, ő egy szerető szülő, és a szülők szeretnek, nem pedig uralkodnak.”

Dr. Sontag: „Ön maga nem támad, de az az érdekes, hogy az emberek kiforgatják ezt. A külső emberek nagyon félnek, mert azt gondolják, hogy a mozgalom katonai szerepet is betölthet, és hogy ön azt fogja parancsolni a tagjainak, hogy fegyvert fogjanak. Mit mond arról, hogy elnézi a kényszert és az erőszakot, hogy elérje a céljait?”

Moon tiszteletes válasza: „Isten alapelve: soha nem támadni elsőként. Isten soha nem támad először. Mindig a gonosz és Sátán kezdeményez, és megpróbál pusztítani, de a mennyei oldalnak az a felelőssége, hogy védje magát. Én azt hirdetem a mozgalmunkról, hogy alapvetően nem erőszakos és nem militarista. A mozgalmunknak megvan a legnagyobb fegyvere - ha már így nevezi - az igazság. Megvan a legnagyobb célunk is: az emberi szív.” Moon tiszteletes kijelenti: „Szeretettel és igazsággal hódítunk, nem pedig erőszakkal és fegyverekkel.”Ugrás a lap tetejére

 Tanúságtételek Moon tiszteletes mellett  | Ismerje meg a békenagyköveteket  | Kapcsolat  |  Oldaltérkép


Copyright 2007 FFWPU Minden jog fenntartva.